sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Tunteet vai järki?

”Elämme tunteiden aikaa” aloittaa Saska Saarikoski kolumninsa Helsingin Sanomissa 13.5.2018. Hän viittaa amerikkalaisen Paula Marantz Cohenin Wall Street Journalissa 4.5.2018 ilmestyneeseen lehtiartikkeliin ”It´s the Era of Feelings, and Not Necessarily Good Ones”, jossa korostetaan, että varsinkin milleniaalit ”rakentavat todellisuutensa tunteiden pohjalle”. Cohen jakaa tunnemaailman kahtia trumpilaisuuteen ja toisaalta #MeToo-liikkeeseen. Molemmat ovat Cohenin mukaan tulosta mahtavasta tunteiden palosta.

Cohen perustaa tunteiden ajan kolmeen argumenttiin: 1) tieteen objektiivisuuden kyseenalaistamiseen, 2) aivotutkimukseen (tunne päätöksenteossa on primäärimpi kuin järki) sekä 3) teknologiakuplaan, joka antaa mahdollisuuden ihmisille elää omissa kuplissaan. Rationaalinen erittely on saanut väitteen mukana väistyä tunnepohjaisen maailmankuvan tieltä. Cohenin mukaan ihmiset jakavat tunnekokemuksiaan ”silloinkin, kun se vahingoittaa muita”.

Cohen näyttää pitävän konfliktia väistämättömänä, kun asioita ratkaistaan tunnevaltaisesti. ”Tunteiden sota” on ilmaus, jota Cohen - Saarikosken mukaan - käyttää väistämättömänä pitämästään lopputuloksesta.

Saarikoski liittää egoismin tunnevaltaisen tarkastelutapaan. Ihmiset ovat kiinnostuneet lähinnä itsestään. Tietoturvakysymykset saavat väistyä, kun oma näkyminen on tärkeämpää kuin tiedot, jotka itsestä paljastuvat netissä.

Saarikoski yhdistää itseriittoisen ajan, jota nyt elämme 1960-lukuun, jota hän pitää myös tunnevaltaisen elämäntavan esimerkkinä yliopistoradikalismeineen ja taisteluinen vanhaa valtaa vastaan: ”Ole realisti, vaadi mahdottomia”.

Saarikoski erottaa kennedyläisen tiedevoittoisen (1960-luvun alku) avarakatseisuuden omaksi näkövinkkelikseen erotukseksi 1960-luvun lopun tunnevaltaisesta nuorisokulttuurista: ”Nuorilla ei ollut selviä tavoitteita, mutta heitä yhdisti yksi asia: he halusivat, että heidän tunteillaan oli merkitystä”.

Oliko todella näin? Lukuun ottamatta kaikkein radikaaleinta ainesta nuoret mielestäni halusivat kumota vanhan vallan linnakkeet järkiperäisesti. Onko kysymys viime kädessä tunnevaltaisuudesta vai rationaalisesta ajattelusta onkin mielenkiintoinen kysymys. Molemmille perusteluille löytynee pohjaa.

Olen itse nähnyt 1960-luvun painotetusti rationaalisen ajattelun vuosikymmenenä. Vanha valta edusti jähmettynyttä konservatiivista kulttuuria ja nuoret halusivat uuden maailman, jossa heillä on sananvaltaa (joidenkin radikaalien mielestä kaikki valta).

Minusta rationalismi avautuu paljon selvemmin 1960-luvun selittäväksi tekijäksi kuin tunnevaltainen ”kaiken vanhan vastustaminen”. Kysymys oli tavallaan valtataistelusta suurten ikäluokkien ja vanhan sukupolven jähmeyden välillä. Kyllä siinä nuorilla varmaankin tunnetta oli mukana, mutta valtaosaltaan järkiperäistä tunnustuksen hakua uudelle modernille maailmalle, jota suuret opiskelijajoukot – suurten ikäluokkien voimalla – edustivat.

Tuon ajan maailma avautui tiedekeskeisenä. Mistä minulle on jäänyt käsitys 1960-luvusta tiedekeskeisenä? Mielestäni tuolloin taikauskon määrä oli läntisessä maailmassa minimissään. Kreationismi, raamatun käsittäminen kirjaimellisesti ja monet muut ajattelutavat asetettiin kyseenalaiseksi. Evoluutioteoria eli voimakasta vahvistumisen aikaa lännessä (osin syynä oli Neuvostoliiton lähettämä Sputnik vuonna 1957 ja ensimmäinen miehitetty avaruuslento vuonna 1961!). Etsittiin totuutta tiedemaailmasta. Optimismi liittyi oleellisesti tieteelliseen edistykseen.

Tulevaisuuden tutkimus (futurologia) oli kova sana: haluttiin uskoa jatkuvaan edistykseen ja kehitykseen.

Muun muassa Tommy Uschanov on kiinnittänyt aivan oikein huomiota sosiologian ja yhteiskuntatieteiden ja psykologian nousuun noina vuosina. Yhteiskunta nähtiin rationaalisena yksikkönä, jota voitiin tutkia matemaattisen tai tilastollisen tarkasti. Tästä oli loogisena seurauksena, että katsottiin, että yhteiskuntaa voidaan ohjata järkiperäisesti. Tämän ajattelun äärimmäinen muoto oli kybernetiikan (yksinkertaistaen: mallintamisen soveltaminen yhteiskuntatieteisiin) läpimurto humanistisiin tieteisiin. Vastaavasti historiatiede menetti asemaansa, kun tieteellinen huomio keskittyi siihen olemiseen ja elämiseen, jota parhaillaan elettiin. Vielä tarkemmin: nykyisyys uhkasi kadottaa menneisyyden ja tulevaisuus nykyisyyden!

Uschanov, kuten minäkin, painottaa ajankohdan tieteellisyyden kyllästämää ilmapiiriä.

Olisiko niin, että tuo aika palautuu tänä päivänä mieleen - Saarikosken mainitsemassa mielessä - nostalgisena kuvana hitteineen, hippieliikkeineen ja radikaaleineen ilman, että kuva vastaa kovin kattavasti tuon ajan ilmapiiriä syvällisemmin.

::::::::::::::::::

Saarikoski vetää rohkean johtopäätöksen sanoessaan, että ”tunneihmisestä on 50 vuodessa tullut vallitseva luonnetyyppi”. Sen kuulemma näkee jo katsoessaan 1960-luvusta kertovia dokumentteja: kaikki on jäyhää, hidasta ja sukupuolijakautunutta. Nyt käyttäytymisen tulee pitää sisällään hulluja piirteitä voidaksesi mainostaa itseäsi normaaliksi.Tunnevaltaisuuden nimiin vannominen on kuitenkin vain yksi näkökohta. Se vaikuttaa stereotyyppiseltä ajattelulta kaiken eliksiirin keskellä. Samaan aikaan maailma on rationaalisempi kuin koskaan ja tieteen taso on korkeammalla kuin milloinkaan.

Se lienee totta, että suuri joukko ihmisiä on luovuttanut tiedon ja vallan ”muille” ja keskittyy - tunnepohjalta – vihamieliseksi koetun maailman ymmärtämisen puutteesta johtuvaan arvosteluun.

perjantai 18. toukokuuta 2018

Mitä tulee politiikan jälkeisen ajan jälkeen?

Niin & näin -aikakauslehden numerossa 95 (4/2017) Matti Ylönen ja Hanna Kuusela pohtivat politiikan luonnetta ja sisältöä ”post-politiikan jälkeen”. Lähtöteemana on, että globaalien ideologisten visioiden väliset poliittiset kamppailut ovat korvautuneet ”yhteisten asioiden järkevällä hallinnoinnilla”. Tästä esimerkkinä kirjoittavat ottavat esille Francis Fukujaman historian loppu -teeman, jonka mukaan – reippaasti yksinkertaistaen - ideologiat ovat korvautuneet liberaalilla demokratialla, joka ideologisessa mielessä on ikään kuin hajutonta ja mautonta, mutta pitää sisällään ”asioiden hoidon asiallisesti”.

Pyrin ohessa referoimaan ja kommentoimaan Ylösen ja Kuuselan mainiota ja innostavaa kirjoitusta.

Ylönen ja Kuusela ottavat sosiaalidemokraattisen puolueen esimerkiksi ideologisesta/poliittisesta voimasta, joka on sulautunut/vaihtunut aikojen kuluessa asioidenhoitajapuolueen työksi, ilman nimenomaista ja korostunutta poliittista väriä. Viehkosti Tony Blair ja hänen filosofiset taustavoimansa (mm. Anthony Giddens) nimesivät uuden suunnan ”kolmanneksi tieksi” (pelkistäen: ei kapitalismia, eikä sosialismia, vaan kultainen keskitie). Tämä oli peiteilmaisu post-politiikalle, jota sitten Paavo Lipponen ja Gerhard Schröder seurasivat. Kirjoittajat nimeävät tämän – Blairin aikaan - uuden suunnan teknokratiaksi ja managerialismiksi. Kysymys ei tietenkään ollut pelkästään sosiaalidemokraattisesta puolueesta, vaan ajattelutapa levisi kulovalkean tavoin yli poliittisen kentän.

Katosiko politiikasta siis politiikka? Jos ajattelen politiikan viime aikaista mainetta, niin hyvin monet ovat kaataneet likasangon koko käsitteen päälle: asiathan voidaan hoitaa asioina, ilman turhanaikaista poliittista vääntöä. Tämä on salakavala väite, sillä politiikaton politiikka se vasta politiikkaa onkin!

Ylönen ja Kuusela kirjoittivat vuonna 2013 teoksen ”Konsulttidemokratia. Miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton?”, jossa jo pohditaan syntyneen ajattelun suuntaviivoja.

Konsulttidemokratia korvasi itse asiassa politiikan teknokratisoitumisen. Teknokratisoituminen taas voidaan käsittää virkamiesvallaksi Näen itse tämän niin, että sosiaalidemokraateilla oli 1970-luvulla jokseenkin parhaat virkamiehet, jotka edistivät silloista teknokratisoitumista. Synonyyminä käyttäisin käsitettä ”virkavaltaistuminen”.

Konsulttidemokratiassa asia viedään astetta pidemmälle. Sillä ei ole enää yhteyttä post-poliittisiin hallinnoijiin. Konsulttien valta ulottuu lainsäädäntöön ilman, että heillä on poliittista legitimiteettiä. Asiantuntijuus on siis ulkoistettu.

Ymmärrän kirjoittajia hyvin pitkälle. Esitän kuitenkin yhden vastateesin. Eikö edellä kuvatun prosessin ohessa ole edennyt toinen rinnakkainen prosessi, nimittäin politiikan ammattimaistuminen? Politiikka on muuttunut niin monimutkaiseksi, että lopulta vain harvat poliitikot hallitsevat asiaympäristön eksaktisti, jos hekään. Muodostuu siis ”teknokraattipoliitikkoja”, jotka osaamisellaan kilpailevat samalla alueella kuin konsultit pitäen kuitenkin politiikan puolta. Poliittisten päättäjien osaaminen polarisoituu. Rinnakkaisena teemana edellä esitetylle kirjoittajat nostavat esille populismin. Populismi on läpäissyt yhteiskunnallisen päätöksenteon koko Euroopassa. Kippasivatko populistit teknokraatit ja konsultit mäkeen? Tuliko politiikka uudelleen politiikkaan populistien myötä?

Ei tullut, toteavat Ylönen ja Kuusela. Kirjoittajat päätyvät ajatukseen, että populistit ovat itse asiassa liittoutuneet post-poliittisen konsulttidemokratian kanssa. Tämä toteutuu käytännössä Sipilän hallituksessa.

Sipilä antaa ymmärtää, että hän on jättänyt taakseen ideologian ja on julkisestikin kieltänyt olevansa poliitikko. Tällä hän on pyrkinyt saamaan ihmisiltä sympatiaa osakseen, onhan politiikanvastaisuus yksi pysyvän oloisista trendeistä.

Mitenkään hurrattavia eivät Sipilän ja hänen puolueensa kannatusluvut ole olleet. Ovatko ihmiset siis kuitenkin – puheista viis – politiikan tekemisen kannalla? Ehkä koko leikkausaparaatti on toiminut luojaansa vastaan (leikkaukset ovat sataneet kokoomuksen laariin). Haluavatko ihmiset hiljaa mielessään politiikkaa politiikkaan? Sama kohtalo – aleneva kannatustrendi - näyttää kohdanneen perussuomalaisia, jotka alun perin kytkeytyivät Sipilän teknokraattisiin päätöksiin.

Sipilän konsulttidemokratiasta kertoo hänen iskulauseensa ”tulos tai ulos”, jota hän on toistanut eri yhteyksissä. Tärkeää käytännön työssä on ”ratkaisukeskeinen hallinnointi”. Hallitusohjelma on strateginen paperi, jonka kautta hallitaan paitsi taloutta niin myös politiikan alaa laajemmin.

Taustalta löytyy Sitran määrittämät suuntaviivat strategisesta valtiosta. Sen avulla toteutetaan strategista ketteryyttä. Muistan itsekin lukeneeni vielä töissä ollessani Mikko Kososen ”Fast Strategyn”, joka kuvasi Nokian tapaa hallita kännykkätuotantoa. Paradoksaalisesti Nokia kaatui nimenomaan siihen, että se ei ollut tarpeeksi ketterä ja nopea. Mielenkiintoista tietenkin on, miten oikeaan osuvia Kososen valtiolle tarjoamat strategiat ovat Sitran masinoimina ja Sipilän toteuttamina.

Oleellista oli, että tavallinen hallitusohjelma ei käynyt nykyiselle hallitukselle. Tässä kohtaa Sitran konsultointi tuli hätiin. Nyt kokeiltiin valtioon ketteryysfilosofiaa.

Ainakin ajoittain Sipilän hallituksen työskentely on näyttänyt vauhkolta eikä ketterältä. On jouduttu perumaan useita hankkeita huonon (lue: liian kiireisen) valmistelun tuloksena. Laaja-alainen valmistelu on jätetty sivuun ja tilalle on tullut nopea oikominen, jotta määräajat pitävät.

Sipilän keskeisenä poliittisena ideana kirjoittajat pitävät populistien sitomista managerialismiin. Populistien politiikassa keskeisenä on ollut identiteettipolitiikka: omaa elintapaa ja kulttuuria uhkaavat pakolaiset, maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt ja ”punavihreät”. Oikeistopopulismi on löytänyt leikkausten kautta yhtymäkohdat managerialismiin ja konsulttidemokratiaan. On syntynyt ikään kuin työnjako, jossa populistit ajavat identiteettipolitiikkaa ja managerialistit tiukkaa budjettipolitiikkaa.

Samaan aikaan populistien alun perin pienitulosiin kohdistamat tavoitteet - vanhan politiikan työvälineet! - ovat jääneet katveeseen, joka on näkynyt kannatuksen sulamisena. Jytkyvaiheen kannattajat ovat tunteneet tulleensa petetyksi.

Ajoittain on tuntunut, että populistit ovat jättäneet talouspolitiikan muille keskittyessään identiteettipolitiikkaan. Kuitenkin riittävät oikeistoideologiset yhtymäkohdat ovat pitäneet populistit hallituksessa, joskin alkuperäiset populistit ovat jakautuneet hallitukseen ja oppositioon.

Samaan aikaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on löytynyt vastapooli noudatetulle managerialismille. Bernie Sanders ja Jeremy Corbyn ovat olleet airueina nostamassa politiikan merkitystä. Sosiaalidemokraattinen managerialismi saattaa olla väistymässä ja tilalle on tulossa talous- ja sosiaalipolitiikan uudelleenarviointia. Samalla haastetaan managerialistit ja oikeistopopulistit.

On liian aikaista sanoa saavuttavatko uuden haastajat menestystä. On mahdollista, että konsulttidemokratia sulattaa osan uudesta politiikan asettamasta haasteesta. Samaan aikaan populistit yrittävät koota joukkojaan ympäri Eurooppaa uuteen voimainkoetukseen. Löytävätkö managerialistit pysyvämminkin kansallismieliset, oikeistolaiset populistit? Jos näin käy, eivät nykyiseen konsulttidemokratiaan tyytymättömät saa vastakaikua ajatuksilleen.

Vaikka Ylösen ja Kuuselan kirjoitus sisältääkin joitakin tendenssimäisiä piirteitä (konsulttidemokratian kaikkivoipaisuuden korostaminen), antaa se ajattelemisen aihetta varsinkin niille, jotka haluaisivat nähdä politiikan uuden tulemisen.

keskiviikko 16. toukokuuta 2018

Politiikkaa, parodiaa ja ….demokratian alennustila

Ovatko maailman mahtajat tulleet hulluiksi? Kysymys tulee väistämättä mieleen, kun miettii, mitä maailmalla parhaillaan tapahtuu. Ei riitä, että meillä on Pohjois-Korea, Iran, Syyria. Meillä on lisäksi Venäjä ja Kiina. Ja vielä meillä on kirsikkana leivoksen päällä Donald Trumpin Yhdysvallat. Pienemmät valtiot ja kihot ovat sitten vielä erikseen. Jonon hännillä ovat ”epäonnistuneet valtiot”. Tässä esitetty katsanto heijastaa ”maailman onnistuneimman valtion”, Suomen näkökulmaa.

Helsingin Sanomien Kolumni-palstalla (”Vitsit ovat vähissä, kun politiikasta tulee parodiaa”, 10.5.2018) Kari Huhta löytää jotain oleellista nykymenosta. Hän tuo parodian aivan nykypolitiikan iholle, jopa sen sisälle. Kun politiikka vinksahtaa raiteiltaan, muuttuvat TV:n politiikkaparodiat todellisemiksi kuin todellisuus itse.

Meidän tulee ainakin puolittain teeskennellä, että Trump on vakavasti otettava valionpäämies, muutoinhan emme voisi keskustella mistään maailmanpolitiikan substanssista. Samaan aikaan mielessämme mietimme, että tässä kaikessa ei ole mitään järkeä. Maailmanpolitiikan suuret johtajat joutuvat sekä teeskentelemään ymmärtävänsä jotain tästä kaikesta että pelaamaan omaa peliään: voihan olla, että tästä Trumpista on jotain hyötyä, miksi siis leimata hänet edesvastuuttomaksi sälliksi.

Trumpin myötä mikään liioittelu (”sairaalan lattia lainehti verestä”) ei ole yliampuvaa. Sanoista on tullut kliseitä, mikään ei hätkähdytä. Jos uskoisin salaliittoteorioihin näkisin tässä jonkin maailmanlaajuisen juonen, johon meidät on kiedottu mukaan. Mutta kun en ole salaliittomiehiä, täytyy yrittää pärjätä vähäisellä järkiparalla.

Trumpin vastine vanhalla mantereella on Vladimir Putin, joka on perinteisempi suurvaltajohtaja. Hänkin on omaksunut suurellisia visioita Venäjästä – totta tai tarua, mutta Putinille itselleen tavoitteet taitavat olla reaalimaailman faktoja. Länsi on piirittänyt Venäjän ja siksi Venäjän pitää olla jatkuvassa valmiudessa.

Mikä on Putinin ja Trumpin keskinäisen kanssakäymisen – sielujen sympatian - clue? Epäilen, että se paljastuu vasta joskus monien vuosien päästä.

Mitkä käsitteet liittäisin maailman kolmeen suureen? Kiina on niin potentiaalinen maailmanvaltias, että vain se itse voi tuhota mahdollisuutensa. Yhdysvallat on asemiaan menettävä suurvalta, jolla on pakkomielle todistaa suuruuttaan (vielä vuonna 1950 Paul Nitzen johtama komitea julisti raportissaan, että Yhdysvalloilla oli resursseja paitsi elintasonsa nopeaan laajentamiseen, niin myös erittäin vahvaan sotilaalliseen läsnäoloon kaikkialla maailmassa). Venäjä on heikoimpana kolmesta valinnut uhoamisen ja maailmansodalla pelottelun vaikutuskanavakseen.

:::::::::::::::::::

Trumpin naisseikkailut alkavat näyttää loputtomalta saippuasarjalta, jossa tutkivaan journalismiin vakavasti suhtautuvien uskottavuus joutuu kovalle koetukselle. Mikä on ajojahdin ja objektiivisen argumentoinnin välinen hämärä ero?

Poliittista satiiria TV:ssä on harjoitettu ehkäpä 1960-luvun alusta lähtien (näyttöjä vanhemmistakin tapauksista voi toki olla). Englannin televisioon ilmestyivät ensimmäiset poliittiset satiirit Profumo-skandaalin aikoihin. Tarjosihan saarivaltakuntaa ravisuttanut skandaali fiktiotakin herkullisemman tarinan, johon oli sekoittuneena kylmän sodan kauhukuvia, vakoojia, lihaksia ja niveliä verryttäviä osteopaatteja, ministereitä, kauniita naisia, seksiä, rikkaita omistajasukuja ja kiihottavia sattumuksia kaikkien näiden välillä. Ja kansa seurasi tapahtumia herpaantumattomalla mielenkiinnolla.

Entä jos kaikki tämä menee överiksi: parodia on todellisempaa kuin todellinen elämä? On jo melkoinen saavutus päästä parodiassa samaan mihin päästään poliittisessa draamassa.

::::::::::::::::::::::

Tämän poliittisen asetelman höysteenä ovat säännöllisin välein toimitettavat vaalit. Niissä valtaa pitäviä vaihdetaan tai sitten – toisessa ääripäässä – ainakin näennäisen demokraattisesti valitaan sama johtaja kerta toisensa jälkeen uudelleen. Kansakin on tinkinyt kansanvallasta: samoilla vallanpitäjillä mennään, kun kerran tähänkin saakka on pärjätty ja siinä sivussa vaalikarjaa hellitään mukavilla pikku lahjoilla.

Lobbareiden määrä on hämmentävä, heitä parveilee pilvin pimein valtaa edustavien seurassa. Kari Huhta mainitsee ammattiyhdistyksen vahvana esimerkkinä lobbarikoneistosta (ja vertaa sitä Yhdysvaltain Kansalliseen kivääriyhdistykseen NRA:han). Hän ei mainitse porvarimediaa lobbauksen mahtiesimerkkinä Suomessa. Ehkä olemme niin tottuneet porvarimedian ”sitoutumattomuuteen”, että sitä ei tarvitse enää mainita. Tai sitten kirjoittaja ei halua sahata oksaa, jolla istuu.

Huhta oivaltaa hyvin politiikan, siihen kohdistuvan parodian ja viihteen kolmiyhteyden. Tässä epäpyhässä kolminaisuudessa viihde tarjoaa eskapismia, mahdollisuuden paeta kaikkea tapahtunutta hyväksyttävällä ja miellyttävällä tavalla. Onhan mukavampaa seurata jääkiekon MM-kisoja, jos vaihtoehtona ovat Iranin tai Pohjois-Korean ydinaseiden kehittämismahdollisuuksien loputon pohdiskelu. Parodia on osa viihdettä , mutta tarjoaa samalla mahdollisuuden naureskeluun reaalipolitiikan kustannuksella.

Trumpin kaltaisen viihdehahmon ytimeen pureutuminen ei taida onnistua muutoin kuin parodian keinoin, koska Trump uskoo itseensä: hän on diilintekijä, joka ei usko tavanomaisiin kaupantekotapoihin. Kannatus noudatettavalla politiikalla hankitaan ”tekemällä Amerikasta suuri”. Ihmisten itsetuntoa hyväillään antamalla kuva, jossa tavallinen äänestäjä on osa jotain suurta tarinaa.

Pilkanteko politiikan kustannuksella on kaksiteräinen miekka. Parodialla voidaan paljastaa jotain oleellista politiikan muutoin hämärään jäävästä rakenteesta tai sisällöstä. Samalla kuitenkin politiikan arvostukseen voidaan vaikuttaa negatiivisella tavalla, koska pilkka näivertää politiikan uskottavuutta. Varsinkin ne, jotka suhteutuvat muutoinkin politikkaan skeptisesti saavat lisää vettä myllyynsä: onhan nautittavaa naureskella julkisuuden henkilön kustannuksella.

Kari Huhta näyttää valavan uskoa liberaalin demokratian oikeusvaltioperustaan. Sen nimiin olen itsekin vannonut. Kysymys on siitä kestääkö demokratia painetta. 1940-luvun alussa maailmassa oli ehkä vain kymmenkunta demokratiaa (Suomi juuri ja juuri rajatapauksena mukana joukossa). Nyt ollaan samantapaisten haasteiden äärellä. Maailman valtioiden jatkuva demokratisoituminen on osoittautunut haaveeksi vain.

sunnuntai 13. toukokuuta 2018

Länsirintamalta ei mitään uutta

Lyhyt uutinen meille tavallisille kansalaisille:

”Jussi Niinistö allekirjoitti Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen puolustusaiejulistuksen Washingtonissa tiistaina. Puolustusministeri arvioi, että julistuksen tärkein anti on harjoitusyhteistyön tiivistämisessä.” Ei siis mitään sellaista, mihin kansalaisten pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Kysymys on täysin rutiiniluonteisesta yhteistyöstä.

Yksi harvoista, joka kiinnitti huomiota asiaan oli Erkki Tuomioja, joka kysyi ”haluammeko USA:n sotilaita Suomeen?” Jussi Niinistö vastasi tahallisen mielenosoituksellisesti ja nenäkkäästi ”kyllä”. Tähän on tultu.

Tuomioja viittasi Yhdysvaltain päätökseen irrottautua Iranin ydinsopimuksesta. USA antoi jälleen kerran vihjeen tai varoituksen: voimme perua solmimiamme sopimuksia. Keskeiset Länsi-Euroopan maat sen sijaan ovat ilmaisseet halunsa pitää kiinni suurella vaivalla solmitusta sopimuksesta. Tuomiojan mielestä tilanne on maailmalla niin vakava, että lisää sopimuksia ”sotilaallisen yhteistyön tiivistämisestä” entisten päälle ei tarvita. Varsinkin jos sopimuskumppani on epäluotettava.

Mitä on tapahtumassa maailmalla? Iran ja Israel ovat sodan partaalla. Syyriassa on niin paljon vieraiden hallitsemia alueita, että kukaan ei ota selvää yksityiskohtaisesti minkälainen valta-asetelma siellä on tällä hetkellä. Yhdysvallat on toimittanut uusia ohjuksia Ukrainaan. Vastavalittu Venäjän presidentti on pitänyt sotaisia puheita.

Suomi näyttää osallistuvan aktiivisesti näihin kansainvälisen kilpavarustelun pyrkimyksiin.

Suomen johto ilmoittaa tilanteen olevan vakava. No, niinhän se on, mutta pitääkö sitä ehdoin tahdoin kärjistää uusilla sopimuksilla. Uudet sopimukset esitetään vanhojen jatkeina, eli väitetään, että oikeastaan mitään uutta ei ole tapahtumassa. Aletaan olla jälleen tilanteessa, jossa todetaan, että ”näistähän on päätetty jo aiemmin”. Länsirintamalta ei siis mitään uutta.

Yhdysvaltain, Ruotsin ja Suomen välinen sopimus on käynyt eduskunnassa, mutta salaisuuden verhon alla. Yleisellä tasolla menettelyä ovat kritisoineen vasemmistoliiton Markus Mustajärvi ja Paavo Arhinmäki.

Iltasanomat on uutisoinut tapahtuneesta seuraavasti:

”Ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntaa informoitiin aiejulistuksesta huhtikuussa, mutta niiltä ei pyydetty asiaan kannanottoa. (Valiokuntien) jäseniltä vaadittiin asiassa myös täyttä vaiteliaisuutta, kunnes puolustusministeriö tiedottaa sopimuksesta julkisuuteen.”

Ja edelleen:

”Julkisuudessa sopimuksen ei ole kerrottu tuovan maiden väliseen yhteistyöhön mitään uutta, vaan se vain `täydentää ja kokoaa yhteen aikaisemmin sovittuja asiakokonaisuuksia´.”

Ei ihme, että Mustajärvi ja Arhinmäki protestoivat sopimusten solmimista ”jos se ei tarkoita mitään”. Vaikka sopimuksen pääpiirteet ovat olleet julkisuudessa, asiaa on käsitelty mitä suurimman salaisuuden vallitessa.

Sopimuksesta voi kuulemma keskustella sen jälkeen, kun sopimus on solmittu. Eduskunnalle on osoitettu, mikä sen valta on tosiasiassa. Tällaiset sopimukset selitetään parhain päin: ”aiesopimushan ei velvoita Suomea millään lailla, eikä se ole oikeudellisesti sitova”.

:::::::::::::::::::

Käsittääkseni emme ole akuutin kriisin partaalla, mikä selittäisi päätöksentekijöiden suppeaa määrää. Puolustusministeri esiintyy ylimielisesti ikään kuin hänellä olisi täysi valta päättää asioista yksin.

Kun piiri on pieni, joka päättää, voi se informoida esimerkiksi ulkoasiain- ja puolustusvaliokuntaa vain tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.

Kaikki tämä kertoo yliolkaisesta suhtautumisesta parlamentaariseen asioiden käsittelyyn.

::::::::::::::::

Entä Nato? Sotilaallista yhteistyötä koskevia sopimuksia on vuosien varrella tehty tuhkatiheään. Mihin saakka on sitouduttu puolustusyhteistyössä tosiasiassa? Odotetaan kai, että kansalaiset lopulta kyllästyneinä toteavat, että kun näin pitkälle on menty, niin mennään päätyyn saakka. Epäilenpä vahvasti, että kansalaiset eivät lähde tähän peliin mukaan. Siksi on edesvastuutonta piilotella todellisia aikeita : ”ollaan olevinaan, ettei oltaiskaan”. Hivuttaminen siis jatkuu, kuten olen monesti todennut.

perjantai 11. toukokuuta 2018

Plagiointi ja lähdekritiikki

Olen näissä blogikirjoituksissa pyrkinyt noudattamaan tiettyjä periaatteita. Ensinnäkin muodon osalta olen pyrkinyt kirjoittamaan pienimuotoisia tutkielmia, esseitä tai ”aineita”. Aineet ovat tuttu kirjoittamismalli jo kouluopetuksen ajoilta. Niissä oli selkeä rakenne: alku, keskikohta ja loppu. Perimmältään kirjoitan siis edelleen ”aineita”.

Jokainen kirjoitus on pieni tutkielma, jossa käytetään lähteitä. Olen elämäni varrella pyrkinyt keräämään mahdollisimman laajan yleissivistyksen. Useimmiten aiheet, joista kirjoitan ovat minulle tuttuja monista eri yhteyksistä. Pohjatieto antaa mahdollisuuden hakeutua kiinnostavien lähteiden äärelle. Kriittisesti suoritetun internethaun merkitys on valtava etu menneisiin aikoihin verrattuna.

Oma opiskelu-urani tuotti kaksi pro gradu-työtä ja lukuisan määrän seminaariesitelmiä, joiden oppien pohjalta olen myös toteuttanut pienimuotoisia kirjoitelmiani. Blogikirjoituksia on kertynyt vuodesta 2011 yli 1300 kappaletta. Tekstejä työstämällä pyrin ensisijaisesti säilyttämään henkisen vireyteni.

Laura Huhtasaaren ja joidenkin muiden samankaltaisten tapausten johdosta plagioinnin mahdollisuus on noussut keskustelussa pintaan. Minulla on kirjoitelmien työstöstä varsin ehdottomia näkemyksiä: kirjoitusten täytyy perustua totuudellisuuteen, faktojen tulee olla tarkkoja (nimet, vuosiluvut, tapahtumien logiikka) ja oikeinkirjoituksen tulee olla kelvollista.

Huhtasaaren plagiointi näyttää räikeältä. Paitsi että hän plagioi kirjoitusvirheineen toisen tekemää pro gradua, hän ilmeisesti myös kopioi plagioimansa työn tulokset sellaisenaan, jolloin hän ei itseasiassa antanut omaa kypsyysnäytettä opinnäytetyön muodossa. Kaiken tämän olen havainnoinut mediasta, joten olen täysin median välittämien tietojen varassa.

Tapahtuneen kommentoijista teologian tohtori Teemu Kakkuri vaikuttaa osuvimmalta arvioissaan. Hän kiinnitti huomiota siihen aivan keskeiseen asiaan, että mikään kontrolli ei voi estää plagiointia, jos siihen on haluja. Ratkaiseva asia tässäkin on yhteiskunnassa vallitseva luottamuksen ilmapiiri. Suomalaista yhteiskuntaa on pidetty luottamusyhteiskuntana, jota vastaan siis Huhtasaari toimi. Meillä luotetaan viranomaisiin ja luotamme toisiimme poikkeuksellisessa määrin. Kansainväliset vertailut todistavat pitkään tiedossa olleen asian. Tämä on hieno arvopääoma ja merkki liberaalin demokratian suuresta voitosta.

Keskustelussa on harhauduttu osin vikateille: ei opinnäytetyön kriteerejä voi asettaa sen mukaan, kuinka paljon voi maksimissaan lainata sitaatissa. Kakkuri aivan oikein toteaa, että opinnäytetyössä liika lainaaminen on väärin, vaikka käyttäisikin lainausmerkkejä.

Toinen linja, jota Huhtasaaren ”ymmärtäjät” ovat tuoneet esille on, että Jyväskylän yliopisto – vanha oppilaitokseni – on lepsuillut, joten sitä on syytettävä siitä, että Huhtasaaren plagiointi hyväksyttiin aikoinaan. Tietenkin yliopiston kontrolli petti, mutta se ei tippaakaan lievennä Huhtasaaren väärää menettelyä.

”Ohjaajan olisi pitänyt antaa oikeat ohjeet” on seuraava tekosyy. Pro-gradu on kypsyyskoe, jossa oman päättelykyvyn pitää riittää sen yksinkertaisen tosiasian toteamiseen, että naapurin tutkielmaa ei voi tässä laajuudessa - ja ilman lähdeviitettä – käyttää hyväksi.

Sitten on vielä ”ajojahtisyndrooma”. Kun mitään muuta ei keksitä, voi heittää tämän luun kriitikoiden kaluttavaksi. Sitähän ei tarvitse perustella millään tavalla, kun osa kannattajista uskoo ajojahtiargumentointiin ilman yhtäkään näyttöä.

Minun opiskeluaikoinani 40 vuotta sitten ei tietenkään ollut ohjelmapohjaista kontrollia. Luottamus tuntui olevan korkealla tasolla. Pieni varaus on syytä jättää: ehkä aika on kullannut muistot.

Huhtasaari tekisi sekä itselleen että tälle problematiikalle suuren palveluksen jos hän ottasi nöyrästi haasteen vastaan ja tekisi aloitteen ongelman ratkaisemisemiseksi. Todennäköisesti lopputulos sataisi hänen laariinsa.

::::::::::::::::

Kakkuri aivan oikein toteaa paperimuodossa olevien lähteiden tarkan läpikäynnin olevan mahdotonta. Ohjelmapohjainen opinnäytetöiden plagiointitarkastus on taas varsin tuore asia ja koskee vain sähköisessä muodossa olevia tutkielmia.

Huomaan noudattavani opiskeluaikojen perinnettä kirjoitustyössäni. Objektiivisuuden nimiin vannominen on liian helppoa, niinpä olen käyttänyt ilmaisua objektiivisuuteen pyrkiminen. Eri asia on, että näkemykset voivat eri henkilöillä vaihdella huomattavastikin samojen faktojen pohjalta. Ja niin pitääkin olla mielipiteenvapauden olosuhteissa. Oma ajattelu pitää voida tuoda esille ilman pelkoa. Tähän voisi joku lisätä, että nimenomaan netti on mahdollistanut tiedon laajan levityksen, mutta samalla ikäväsävyisen leimaamisen. Kaikella on hintansa!

keskiviikko 9. toukokuuta 2018

Veikko Vennamo – populisti, jääräpää ja toisinajattelija

”Vennamo. Mies ja hänen puolueensa” (Art House, 2018) on Aarni Virtasen kirjoittama elämäkertateos politiikan monitoimipopulistista, Veikko Vennamosta. Nykypopulisteja verrataan aina Vennamoon haluttiinpa tätä tai ei. Luotaan ohessa omia muistikuviani Vennamosta Virtasen johdattelemana.

Kirjan nimi on kuivahko, lieneekö laskettu, että värikkyyden tuo Vennamon elämä. Ei kirjaa tarvitse tässä tapauksessa myydä räväkällä otsakkeella.

Meille, jotka elimme elämäämme Vennamon ollessa mukana politiikassa, hän oli ja on tavallaan liiankin tuttu. Ajattelin jopa, että tuskin miehestä löytyy mitään uutta kerrottavaa. Mutta eihän se ole tietenkään elämäkerran päätarkoitus, vaan kertoa mahdollisimman objektiivisesti eri puolia valottaen kohteestaan - tällä kertaa miehestä nimeltä Veikko Vennamo.

Hämmästelin, kun muutamat luokkatoverini oppikoulussa – valmistauduttaessa vuoden 1968 presidentinvaaleihin – olivat Vennamon vietävissä. En todellakaan ymmärtänyt Vennamon vetovoimaa.

Kun olen hyvin populismikriittinen yleensäkin, niin ei Vennamon politiikkakaan saanut minussa oikeastaan minkäänlaista vastakaikua. Myöhemmin olen oppinut ymmärtämään jollakin tasolla esim. Vennamon monilta osin oikeutettua Kekkos-kritiikkiä. Suomen politiikka aivan ilmeisesti kuitenkin tarvitsi Vennamon kaltaista ihmistä ja vennamolaisuutta ilmiönä, sitä lienee turha kieltää.

Vennamon menestyksen perustana voidaan pitää ”unohdetun kansan puolustamista”. Käsitteet ”rötösherrat kuriin” ja ”seteliselkärankaiset” taas kuvaavat hänen kaunaansa – oikeutettua tai ei – isokenkäisiä kohtaan. Väärinkäytöksiä luoja paratkoon tapahtui, mutta summittaisesti tapahtunut vastustajien massiivinen niputtaminen yhdeksi kelvottomaksi ryhmäksi oli liian paksua. Vennamon ehdottomuus ja vain vaivoin peitelty luotaantyöntävä vallanhimo loitonsivat ainakin minua hänen henkilöstään ja politiikastaan. Ilmiönä hän edusti populismin ensimmäistä merkittävää sukupolvea Suomessa yhtä lailla kuin perussuomalaiset edustavat toista sukupolvea.

En aio käydä teosta ja Vennamon elämää läpi systemaattisesti vaan keskityn joihinkin Vennamolle luonteenomaisiin piirteisiin ja hänen politiikkansa luonnehdintoihin. Vertaan samalla Aarni Virtasen käsityksiä omiini. Erityisesti kiinnostaa kirjoittajan käsitys Vennamon jättämästä perinnöstä ja suhteesta perussuomalaisiin, joka on tärkeä osa suomalaisen populismin historiaa.

Vennamon profiilissa kohokohdiksi nousevat evakkojen asuttaminen sodan jälkeen, välirikko Kekkosen kanssa taisteltaessa maalaisliiton johdosta, Honka-liitto ja noottikriisi (jonka käsittelyssä teoksen kirjoittaja valitsee lähes hygieenisen puolueettomuuden linjan), SMP:n nousu ja tuho, populismin sanansaattajan rooli, maaseudun vähäväkisten puolestapuhujan rooli elinkeinorakenteen murroksessa, Kekkosen ajan kahleista vapautuminen sekä hallituskelpoisuuden saavuttaminen Koiviston Suomessa.

Vennamon poliitikon uran varhaishistoria paljastaa hänen myöhemmän ajattelunsa syvät juuret: hän oli rötösherrajahdissa 1940-luvulta lähtien ja ulkopoliittinen linja oli korostetusti Paasikiven linja, ei Paasikiven-Kekkosen linja.

Vennamo kyseenalaisti puolueensa, maalaisliiton päätöksiä jatkuvasti 1950-luvun kuluessa. Hänen ympärilleen kehkeytyi oppositio, joka ei kuitenkaan – Vennamon huippukorkeista henkilökohtaista äänimääristä huolimatta – pärjännyt puolueen enemmistölle. Viisikymmentäluvun lopulla ajauduttiin sovittamattomiin ristiriitoihin. Vennamon pyrkimys puolueen puheenjohtajaksi ja tavoitteessa epäonnistuminen johti lopulta oman puolueen Suomen pientalonpoikien puolueen (SMP:n edeltäjä) perustamiseen. Vennamon menestyksen kulmakivi olivat juuri pienviljelijät, jotka eivät saaneet tarpeeksi tukea maalaisliitolta. Vennamon 1960-luku oli kaiken kaikkiaan vaikea: hän putosi eduskunnasta vuoden 1962 vaaleissa ja vaikka seuraavat vaalit toivatkin paikan takaisin, säilyi puolue minikokoisena.

Puolue vaihtoi nimensä Suomen maaseudun puolueeksi (SMP) vuonna 1966. Vennamon tiukka pienviljelijöitä puolustava linja sai vihdoin vastakaikua. SMP:n suuri hetki koitti vuoden 1970 vaaleissa, jossa puolue sai 18 kansanedustajan paikkaa aiemman yhden sijasta.

Vennamon menestyksessä televisiolla oli merkittävä rooli. Hänen alituisesti toistuva ”unohdetun kansan puolesta” -hokema puri tehokkaasti sähköisen viestimen kautta potentiaalisiin äänestäjiin.

Vennamo yritti luoda itsestään kuvan aidoista aidoimpana maaseudun, oikeudenmukaisuuden ja ”asialinjan” kannattajana ja puolustajana. Vennamo oli pragmaattinen eikä perustanut toimintaansa mihinkään ideologiaan. Samalla hän kuitenkin loi tahattomasti kuvaa itsestään opportunistina, joka eteni sitä reittiä, josta parhaiten pääsi eteenpäin - ilman tunnontuskia periaatteellisista asioista.

Kaikki Vennamossa sitoutui itsekeskeisesti häneen itseensä, Veikko Vennamoon. Syystäkin puolueen nimi, SMP luettiin: Sirkka, Minä ja Pekka. Puolueen hajoaminenkin on luettavissa Vennamon ehdottomuuden tiliin. Hän yritti pitää kaikki langat käsissään vielä senkin jälkeen, kun puolue paisui 18 kansanedustajan suuruiseksi - epäonnistuen siinä.

:::::::::::::::::

Mikä merkitys SMP:n ja Vennamon perinnöllä on ollut perussuomalaisten nousulle? Virtanen määrittää ensin politiikassa tapahtuneet muutokset. Avainasiaksi hän nimeää median roolin muuttumisen, joka on myös perussuomalaisten nousun taustalla. Politiikka on henkilöitynyt ja netti määrää paljolti tiedonvälityksen suunnan. Samalla tiedonvälitys on muodostunut epäluotettavammaksi.

Yritettäessä löytää pienintä yhteistä nimittäjää kahdelle populistiselle ilmiölle joudutaan vaikeuksiin. SMP oli hyvin sidottu omaan aikaansa. Vennamo ei ollut maahanmuuttokriittinen, eikä hän ollut myöskään EU-vastainen. Sen sijaan hän oli hyvin vahvasti ääriliikkeitä vastaan! Niin, jääkö tähän mitään yhteyttä SMP:n ja perusuomalaisten väliin!

Vai onko niin, että Virtasen haastattelema Pekka Vennamo tulkitsee isäänsä, Veikko Vennamoa omien liberaalien kantojensa suodattamana? Todella vaikeaa arvioida, koska ajat ovat rankasti muuttuneet Veikko Vennamon loiston päivistä. On syytä kysyä, olivatko SMP:n peruskannattajat maahanmuutonvastaisia ja EU-kriittisiä niin kuin Timo Soini on väittänyt (vaikka Veikko Vennamo olisikin ollut toista mieltä). Totuudenperäistä vastausta on vaikea saada.

SMP:tä ja perussuomalaisia yhdistää ehkä se, että molemmat loivat kuvan itsestään turmeltumattomina vanhojen poliittisten puolueiden vastustajina.

Aarni Virtanen toteaa, että perussuomalaisten kannattajat edustavat liikkuvia äänestäjiä ja puolueen kannatus riippuu paljolti, miten politiikassa onnistutaan. Mitään vakiintunutta pohjaa ei ole. Lupausten pettäminen oli pääsyy persujen kannatuksen romahtamiseen vuosina 2016-2017. Se siitä turmeltumattomuudesta!

Molemmat puolueet jakautuivat: perussuomalaiset hallitusvastuun alla ja SMP poikkeuslakikiistan takia. Näennäisesti historia toistuu, mutta päätöksentekoympäristö on toki muuttunut. Yhtäläisenä piirteenä molemmissa tapauksissa oli, että eduskuntaryhmä kasvoi yhtäkkisesti. Mukaan tuli poliittisesti ja ideologisesti sekavaa ainesta, jota johto ei lopulta hallinnut.

Timo Soini on pitänyt itseään Veikko Vennamon opetuslapsena. Vennamon tiukkapipoinen periksiantamattomuus (Vennamo kannettiin ulos eduskunnasta toukokuussa 1974 uppiniskaisuudesta) on vaihtunut Soinin lupsakkaaksi huulia viljeleväksi hahmoksi. Molemmat viljelivät sanavalmista populistista retoriikkaa. Molempien viestien kantavuus perustui toistoon.

Se, että nämä kaksi hahmoa eivät ole suoraan verrannolliset – kaukana siitä – johtuu osin aikakausien erilaisesta luonteesta. Teollistuva agraari-Suomi on vaihtunut palveluvaltaiseksi pikkukaupunki-Suomeksi. Aatteen kestävyydessä ja selkeydessä Vennamo lyö Soinin. Perussuomalaisten sloganista, ”työväenpuolueesta ilman sosialismia”, nykyiseen epämääräiseen konservatiiviseen ideologiaan on pitkä matka.

::::::::::::::::::::

Aarni Virtasen suhde kohteeseensa on neutraalin ymmärtävä, mutta ei kritiikitön. Näin hän välttää elämäkertakirjoittajan suurimman ansan eli kirjoittajan tykästymisen kohteeseensa. Kirjasta saa hyvän ja erittelevän kuvan eräästä Suomen politiikan toisen maailmansodan jälkeisen ajan mahtimiehestä ja persoonallisuudesta.

Vennamo käytti tietojaan, taitojaan ja älyään propagandan ja manipuloinnin välineenä. Kaikkien todisteiden mukaan hänellä oli kuitenkin loistava yleissivistys ja hän säilytti laaja-alaisen kiinnostuksensa maailman asioihin vanhoille päivilleen saakka. Määrittikö Vennamon kohtalon hänen ehdottomat poliittiset päämääränsä vai hänen periksiantamaton luonteenlaatunsa? Taidan kallistua jälkimmäisen kannalle.

maanantai 7. toukokuuta 2018

Britit ja amerikkalaiset - eripuraiset rakastavaiset?

Oli kesä 1945. Winston Churchill oli juuri hävinnyt parlamenttivaalit tavalla, jota kukaan ei olisi uskonut, ei edes työväenpuolue, joka nousi valtaan jättimäisen vaalivoiton turvin. Vain kolme kuukautta aiemmin keväällä 1945 britit olivat juhlineet voittoa sodassa, jota pidetiin Churchillin triumfina. Harvoin jos koskaan länsimaiden historiassa historian lehti on kääntynyt näin nopeasti.

Britit olivat vain saaneet tarpeekseen kaikesta, mikä liittyi sotaan. Se lienee ainoa pätevä selitys vaalin tulokselle. Valtaan nousi Clement Attlee, joka lupasi kansakunnalle ”uuden Jerusalemin”. Erityisesti sosiaalipolitiikka koki myllerryksen. Suunnitelmakin oli valmiina. Liberaali poliitikko William Beveridge oli suunnitellut uuden sosiaalipoliittisen ohjelman jo sodan aikana rauhanajan Britannialle. Se sisälsi hyvinvointivaltion mallin. Attlee kopioi Beveridgen suunnitelman hallituksensa ohjelmaksi. Mutta eipä kiirehditä tapahtumien edelle. Yhdysvallat nimittäin lähetti laskun sota-ajan tuestaan briteille. Kiittämätöntä ? Ehkä, mutta myös realiteetti. Sota oli ohi ja niin olivat ”ei enää koskaan sotaa” -julistuksetkin. Englanti oli ollut aiemmin koko maailman pankki, nyt siitä tuli suurin velallinen.

Clement Attlee oli pulassa. Suurin piirtein viimeisenä keinona hän lähetti John Maynard Keynesin - kyllä, juuri tämän kuuluisuuden - hankkimaan luottoa amerikkalaisilta. Vastaanotto oli tyly. Dokumentaristi Andrew Marria lainatakseni, jenkit sanoivat ”no, and no, and no and then maybe!”. Lopulta lainaa saatiin kovalla korolla maalle, joka amerikkalaisten mielestä oli edelleen imperialistinen ja nyt sodan jälkeen kaiken päälle vielä sosialistinenkin.

Clement Attleelle laina merkitsi mahdollisuutta sittenkin uuteen Jerusalemiin. Mutta vaikeudet eivät loppuneet tähän. Vuoteen 1947 mennessä Britannia oli jälleen tuhon partaalla. Säästösyistä suurin osa sodanaikaisesta laivastosta upotettiin. Nyt sen pelasti kylmä sota - ja amerikkalaiset. Britit saivat suurimman osuuden Marshall-suunnitelman rahoista. Vastalahjana britit saivat kantaa ison vastuun Natosta. Kuten eräs aikalainen sanoi, Marshallin suunnitelma oli kuin ”oljenkorsi hukkuvalle ihmiselle”. Ja englantilaisten elintaso koheni vihdoin.

Attlee sai vielä yhden suuren voiton, kun kaikille ilmainen kansallinen terveyspalvelu tuli voimaan vuonna 1948. Mutta imperiumi alkoi purkaantua. Clement Attlee ei tuntenut menneen kukoistuksen kaihoa Intian itsenäistyessä päinvastoin kuin Churchill, jolle se oli kirvelevä tappio ja tappio koko Churchillin maailmankuvalle. Churchill totesi happamasti, että imperiumin tappoivat lopulta britit itse.

Pahempaa oli kuitenkin tulossa. Gamal Abdel Nasser kansallisti Suezin kanaalin loppuvuodesta 1956. Tässä oli imperiumin periksi antamisen viimeinen raja. Anthony Eden lupaavana uutena pääministerinä oli päättänyt lopettaa imperiumista vetäytymisen. Suez oli tuo viimeinen raja. Mitä sitten tapahtui oli toisaalta järisyttävän yllättävää, mutta samalla niin tuttua. Ei riittänyt, että YK ja Neuvostoliitto tyrmäsivät asevoimin suoritetun Suezin takaisinvaltaussodan, vaan myös Yhdysvallat Eisenhowerin suulla asettuivat ehdottomasti vastustamaan britti-imperialismin uutta tulemista. Ja mikä oli amerikkalaisten valtti ? Tietenkin raha. Lainahanat poikki, jos britit eivät vetäydy! Eden luovutti.

Britti-imperiumin alaisuudessa oli maailmansodan päättyessä vielä ¼ maailman väestöstä . Anthony Eden - Churchillin luotettu aisapari - tuhosi sekä oman poliittisen uransa, että aloitti viimeisen hitaan vetäytymisvaiheen brittiläisestä maailmanvallasta. Kun Eden saapui lomaltaan Suez-katastrofin jälkeen ja ilmoitti vetäytyvänä pääministerin tehtävistä, hän näytti lohduttomalta ihmisrauniolta. Pettymyksen syvyyttä on vaikea edes arvioida. Elettiin brittiläis-amerikkalaisten suhteiden syvintä alhoa. Ei yhteistyö amerikkalaisten kanssa ollut tämänkään jälkeen ruusuilla tanssimista. Ydinsukellusveneiden sijoittaminen Skotlantiin herätti rajuja tunteenpurkauksia 1960-luvun alussa tavallisten kansalaisten taholta.

Harold Wilson kieltäytyi lähettämästä joukkoja Vietnamiin; Korean sotaan britit olivat osallistuneet. Vasta Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin sielujen sympatia tuntui tekevän liittolaisista aidosti kumppaneita ilman varauksia. Yhteistyö Lähi-dän sodissa jatkui, vaikka presidentti vaihtui Clintonista Bushiin. Tony Blair ei ollut turhan tarkka ideologisissa asioissa.

Angloamerikkalaisuus muodostaa talousajattelussa tietynlaisen kohtalonyhteyden. Britit ja amerikkalaiset ovat viimeisen 30 vuoden ajan olleet kovan markkinatalouden lipunkantajia. Molemmat ovat painottaneet ”pientä valtiota” 1980-luvulta lähtien. Ajat ovat tosiaankin muuttuneet sitten Attleen päivien!

Työväenpuolueen Blair sen enempää kuin demokraattien Clintonkaan eivät radikaalisti muuttaneet valtion roolia suuremmaksi. Vaikka vaikutusvaltaero amerikkalaisten hyväksi on valtava, ovat britit ehkä henkisesti olleet johtotähtinä esim. uusliberalismin käytännön sovelluksissa.

Brittiläisen (tai amerikkalaisen) ja saksalaisen mallin välillä on vissi ero. Uusliberaalit ovat toivoneet, että angloamerikkalainen malli menestyisi paremmin, mutta näyttää pikemmin siltä, että saksalainen malli on läpäissyt finanssikriisin vähimmin vahingoin.

Yhdysvaltain ja Englannin suhde on siis vuosikymmenien varrella muuttunut. Niin kauan kuin britit olivat ”imperialisteja”, amerikkalaiset suhtautuivat heihin varauksellisesti, vaikka liittolaisia olivatkin. Kun britti-imperiumi murtui suhteet ovat lämmenneet riippumatta maiden johtajien puoluekannasta. Ehkä selitys on kuitenkin raadollisempi: Englanti ei ole enää USA:n kilpailija, vaan lähinnä avustaja erilaisissa kansainvälisissä konflikteissa.

Tänäkin päivänä Theresa May pyrkii säilyttämään angloamerikkalaiset suhteet asiallisella tasolla huolimatta Donald Trumpin tempoilevasta politiikasta.

lauantai 5. toukokuuta 2018

Karl Marx 200 vuotta

Karl Marxin syntymästä on kulunut 200 vuotta. On syytä palauttaa mieleen arvioni ”Kommunistisesta manifestista” vuodelta 2016. Oheinen on osittainen lainaus ja lyhennelmä kaksiosaisesta kirjoituksestani ”Kommunistinen manifesti kirjoittamisajankohdan ja tämän päivän näkökulmasta”. Käytin lähteenä tuoretta käännöstä tästä klassikosta.

Juha Koivisto, Markku Mäki ja Timo Uusitupa ovat suomentaneet Karl Marxin ja Friedrich Engelsin ”Kommunistisen manifestin” (Vastapaino, 2016) perustuen Friedrich Engelsin toimittamaan saksankieliseen painokseen vuodelta 1890. Alunperinhän manifesti julkaistiin vuonna 1848. Sen ilmestymisestä on siis kulunut 170 vuotta. Kirja sisältää itse manifestin, Marxin ja Engelsin kirjoittamat esipuheet eri painoksiin 1800-luvulla sekä Mikko Lahtisen jälkisanat.

Manifesti alkaa kuuluisilla sanoilla ”Aave kummittelee Euroopassa – kommunismin aave”. Marx ja Engels kirjoittavat, että kaikki mahtavat voimat Euroopassa ovat liittoutuneet tätä aavetta vastaan. Kommunismia käytettiin haukkumasanana jo tuolloin 1840-luvulla.

Kommunistista manifestia voi tarkastella aikansa tuotteena tai tulevaisuuden ennusteena. Päädyin itse erittelemään pikkukirjasta ensi sijassa 1800-luvun tuotteena, josta käsin teen tarvittaessa hyppyjä nykyisyyteen.

Marx ja Engels eivät puhu manifestissa kapitalisteista vaan porvaristosta, jolla he kuitenkin tarkoittavat modernia kapitalistien luokkaa. Proletariaatti taas on modernien palkkatyöläisten luokka, johon kuuluvat ovat vailla omia tuotantovälineitä.

::::::::::::::::::::

Kommunistinen manifesti on parhaimmillaan kapitalismin (porvarillisuuden) erittelyssään. Se osoittaa vakuuttavasti porvarillisen järjestelmän vahvuudet eikä kätke järjestelmän musertavaa ylivoimaisuutta.

Yhtä kiistämättömästi teollistumisen myötä syntyi yhteiskunnallinen tilanne, jossa ihmiset elivät kaupunkien röttelöissä suuressa köyhyydessä.

Suurin este manifestin ohjelmien toteuttamiselle johtui käsittääkseni vähittäisestä kansanvaltaistumisprosessista Euroopassa ja sen sisällä pyrkimyksestä torjua kommunistista vaikutusta luomalla eläke- ym. järjestelmiä 1880-luvulta lähtien.

Marxin elämäkerroista olemme voineet lukea, että vallankumouksen odotus oli kaikenaikaista ja pienikin osviitta epäjärjestyksestä Euroopassa merkitsi toivetta vallankumouksen konkretisoitumisesta. Marx innostui aina Euroopan mullistusten yhteydessä, olipa kysymys hullusta vuodesta 1848 tai Pariisin kommuunista 1871. Varsinkin 1848-49 lähes koko Euroopan laajuiset vastakohtaisuudet tarjosivat vallankumousta synnyttävää sekasortoa, jota ”Kommunistisen manifestin” jälkisanoissa Mikko Lahtinen erittelee.

Marx oli luultavasti liian aikaisin liikkeellä. Esim. Ranskassa teollisuusväestö oli Kommunistisen manifestin julkaisemisen aikaan keskittynyt vain suurimpiin kaupunkeihin. Maaseudulla vahvoilla olivat maaseudun omistava väestönosa, suurtilallisista pientilallisiin ja pikkuporvareihin, jotka eivät olleet otollisia ryhmiä Marxin vaikutukselle. Teollisuustyöväestö ei ollut Kommunistisen manifestin julkaisemisen aikaan muuallakaan kehittynyt vallankumoukselliseksi osaksi yhteiskuntaa. Mutta vähän ajan päästä oli jo liian myöhäistä.

Kuvaan astuivat länsimaista yhteiskuntaa vakauttavat ja kommunismia torjuvat toimenpiteet. Teollinen vallankumous ei tapahtunut ryöpsähtämällä, vaan pitkän aikavälin kuluessa, jolloin vastakkainasettelua ehdittiin Länsi-Euroopassa (mutta ei Venäjällä) suitsia ja sosiaalisella lainsäädännöllä.

Ei syntynyt ylvästä kommunistista etujoukkoa viemään aatetta eteenpäin.

Manifestin jälkisanoissa Mikko Lahtinen toteaa oivasti, että Euroopan hullun vuoden 1848 tapahtumissa sekä ”porvarit” että ”proletariaatti” jakautuivat pieniin tai isoihin osajoukkoihin, joilla oli muutostarpeisiin erilaisia ja eriasteisia suhtautumistapoja. Tämä heterogeeninen kirjo monensuuntaista ajattelua ei voinut olla kovin otollinen pohja pysyville mullistuksille.

Marx itse tajusi tilanteen todetessaan, että ”Ranskassa proletariaatti on keskittynyt hajallaan sijaitseviin erillisiin teollisuuskeskuksiin ja miltei häviää valtaenemmistönä olevien talonpoikien ja pikkuporvarien sekaan”.

Marx ja varsinkin Engels ehtivät elinaikanaan myöntää, että kehitys ei kulkenut vääjäämättä kohti kumousta vaan porvariston vastateesit, ”porvariston manifesti”, estivät tehokkaasti vallankumouksen syntyä. Vastaavasti Kommunistisen manifestin jyrkät väitteet alkoivat kirjoittajistakin tuntua liian radikaaleilta.

::::::::::::::::::

Voimme tulkita Marxia tänä päivänä myös helikopteriperspektiivistä käsin. Silloin ei tartuta yksityiskohtiin, vaan nähdään marxilaisuus ilmiönä, jota voidaan käyttää antiteesinä kapitalismin ylilyönneille. Marx on tällöin toisinajattelija, joka toimii kapitalismin nurjan puolen kritisoijana ja paljastajana ilman, että olisi kysymys reaalisosialismiin siirtymisestä.

Kun maailma koetaan hulluuden tyyssijaksi tarjoaa Marx ajateltavaa erityisesti manifestin kapitalismikritiikissään. Marxismia tosin käytetään populistisesti väärin ikään kuin konkreettisena, reaalisena ratkaisumallina talouden haasteisiin, vaikka kysymys on välineestä, jolla voidaan valaista markkinatalouden ongelmia poikkeavasta näkökulmasta. Marxia voidaan siis hyödyntää ajatuskokeen tapaan hyväksymättä silti hänen kategorisia väittämiään.

Kommunistinen manifesti on nähtävä ensisijaisesti näkymänä 1800-luvun puolivälin yhteiskunnalliseen tilanteeseen, sen ahdinkoon ja sen avaaviin näkymiin. Kirjan jälkisanoissa aivan oikein muistutetaan, että oli vaikeaa arvioida vuosisadan puolessa välissä, mihin suuntaan yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys kääntyy (reaalitodellisuus oli tuolloin tavallisen työtätekevän näkökulmasta monilta osin lannistava). Sen sijaan tulevaisuuden profetiana se ei toimi muutoin kuin oletusvaihtoehtona, jota vastaan globalisoitumiskehitystä voidaan peilata. Kehittyneissä länsimaissa on tapahtunut turhauttavaa kehitystä palkoissa ja tuloeroissa ja on ymmärrettävää, että monet hakevat vipua näkemyksiinsä Marxilta.

torstai 3. toukokuuta 2018

Paras vuodenaika

Mikä on paras vuodenaika? Jokaisella on siitä oma vankka käsityksensä. Itse olen ratkaisut kantani jo kymmeniä vuosia sitten. Se on tietenkin kevät. Tärkeintä on kuitenkin selvästi toisistaan eroavat vuodenajat, joista jokainen voi valita mieleisensä tai vaikkapa kaikki.

Joka tapauksessa luonnon herääminen lumen alta on hienoimpia kokemuksia.

On jännittävää havaita, kuinka sääkarttojen mukaan lumet ovat hävinnet aika päiviä sitten, mutta mökkitiellä puiden siimeksessä jää tai lumi pysyy kauan paikoillaan. Kokemus on opettanut varovaisuuteen: kovan lumen alta löytyy pehmeää, johon auto voi vajota mahastaan kiinni.

Kevään ajankohta määrittää ensimmäisen mökilläkäynnin. Vuodet, eivätkä keväät ole veljeksiä keskenään. Aikatauluhaitari on ulottunut maaliskuun puolesta välistä toukokuun alkuun. Välillä näytti, että kevät aikaistuu vallan lineaarisesti, mutta kuluva kevät osoitti, että kevät voi olla myös myöhässä.

Jään väri oli sinisen musta, kun tällä kertaa saavuimme paikalle. Jäälle ei ollut asiaa. Siellä se laituri taas odotti nuoralla yhteen sidottuna jäiden puristuksessa……

Vesi on tänä keväänä tosi korkealla. Itse asiassa kehitys kehittyi jo viime syksynä runsaine sateineen korkean veden kevääksi. Ja juurihan viime kesänä (loppukesästä) vesi oli todella alhaalla……

Kevääseen liitetään myös kova puurtaminen varsinkin, jos sattuu omistamaan kesämökin. Moni on ratkaissut asian vuokraamalla talvi- ja/tai kesämökin. Selviääpähän vähemmällä raatamisella.

Niin raataminen. Mitä tuo sana oikein tarkoittaa? Ei kai sitä ihminen omasta vapaasta tahdostaan raada, jos asia tuntuu vastenmieliseltä. Ja eihän se sitä olekaan. Puuhatessa nimittäin näkee omien käsiensä jäljen, vaikka ei olisikaan ihan kätevimmästä päästä.

Kevääseen kuuluvat myös yllätykset. Harva kevät on sellainen, että kaikki toteutuu odotetusti, ja yleensä ne yllätykset ovat ikävänpuoleisia. Nytkin - kuluvan keväänä - painevesi ei tullut nikottelematta kylpyhuoneen suihkusekoittajasta. Onneksi konstit olivat tiedossa eli puhdistus oli oikea lääke vaivaan.

Kompostoiva puucee on mainio keksintö. Sen tyhjennys on kevään ensitoimia. Valmista lannoitetta syntyy kevään istutuksiin ja pensaille. Samalla välttää sisä-WC:n ”raskaiden vesien” viemäröinnin. Harmaiden vesien kanssa kyllä pärjää.

:::::::::::::::::::::::::

Joutsenten mekkala täyttää ilman sepelkyyhkyn etäiseen huhuiluun sekoittuen. Onneksi joutsenen ääni kuuluu viereiseltä lahdelta metsän vaimentama. Satun omistamaan mökin järven rannalta, jossa jäät lähtevät säännönmukaisesti normaalia eteläsuomalaista aikataulua myöhemmin. Joutsenet joutuvat seisoskelemaan jään päällä toisiaan viihdyttäen. Oheinen kuva kertoo näkymän klo 5 eräänä huhtikuun lopun aamuna sumun vasta pikkuhiljaa hälvetessä.

Tänä vuonna ei näytä olevan kovin paha myyrävuosi, joten pihaa ei ole myllätty, kuten joskus pahimmillaan. Ei kun sammaleen torjuntaan kalkitsemalla nurmikko.

Huhti-toukokuussa itikat eivätkä hirvikärpäset vaivaa. Joillekin ne ovat todella kiusallisia kumppaneita.

Kevään toistuvat työt tuntuvat joskus turhauttavilta, mutta lopputulos palkitsee….. Joskus sitä miettii, miten tuleva sukupolvi suhtautuu tähän kaikkeen. Ajat muuttuvat ja ihmisten mieltymykset niiden mukana. Kun omat varhaiset juuret ovat 1950- ja 1960-luvun mökkikulttuurissa, on helppoa sisäistää kesämökin rutiinit. Meidän jälkeemme jäävät ja tulevat saattavat asettaa elämän tärkeysjärjestyksen aivan uusiksi…..

Täytyypä muistuttaakin, että terassihuonekalut täytyy käsitellä puuöljyllä säännöllisin välein…

tiistai 1. toukokuuta 2018

Onko heimokulttuuri taantumisen merkki?

Foreign Policy -lehdessä, artikkelissa A Liberal Defense of Tribalism (1/2018) antropologi Lawrence Rosen käsittelee politiikan heimottumista. Heimottuminen sinänsä on vanha asia, mutta nyt Rosen yrittää päivittää käsitteen vastaamaan tätä päivää. Testailen tässä kirjoituksessa heimottumista omien käsitysteni varassa enkä viittaa suuremmin tieteellisyyttä tavoittelevaan käsiteympäristöön. Kysymys on siis kyökkifilosofin pohdinnoista….

Heimottuminen on nähty eräänlaisena politiikan taantumisena primitiivisemmäksi. Sitä ilmentää poliittisen kentän polarisoituminen ja kompromissien puute: ”rule or die”. On luontevaa nähdä, että vihan ja väkivallan syynä on heimoutumisen rakenne, jossa usein usko on uskoa vastaan.

Rosen yrittää selvästi päästä eroon heimottumisen syvistä juoksuhaudoista yhteistyöhön kannustaviin rakenteisiin. Mutta löytyykö ratkaisu primitiivisten heimokulttuurien käytänteistä?

Yksi heimottumisen ilmenemismuodoista on autoritaarisuuden vahvistuminen. Samaan aikaan luottamus politiikkaan on heikentynyt. Tuoreessa Voima-lehdessä (3/2018) viitataan luottamusta luotaaviin tutkimuksiin, joita on tehty viime vuosina, ja joista ilmenee, että suomalaiset luottavat poliisiin, puolustusvoimiin ja oikeusjärjestelmään, siis julkisiin instituutioihin, mutta eivät poliittisiin puolueisiin. Puolueisiin luotti vuonna 2009 vain 15 prosenttia ja lehdistöönkin alle puolet vastaajista. Sen sijaan poliisiin luotti 92 prosenttia vastaajista. Viime aikaiset poliisiin kohdistuneet väärinkäytösepäilyt ovat saattaneet tosin laskea luottamusta lainvalvojaa kohtaan, mutta mihinkään romahdukseen en jaksa uskoa.

Poliittisin puolueisiin kohdistuva luottamuksen puute on kansanvallan kannalta vaarallista (joskaan ei yllättävää nykyisen populismin keskellä), koska edustuksellinen demokratia perustuu käytännössä poliittisiin puolueisiin. Politiikka on monelle sylkykuppi, jota käytetään oman pahoinvoinnin ulkoistamiseen. Siihen on luotu odotuksia, joihin kätkeytyy valmiiksi sisäänrakennettu pettymys.

Populismi on omalta osaltaan muokannut, ”heimottanut” poliittista kenttää. Samaan aikaan, kun poliittinen kenttä on saanut vaikutteista heimottumisesta, puoluekenttä on muotoutunut uudelleen. Poliittiset puolueet eivät siis ole häviämässä mihinkään, vaan heimottumisen myötä on muodostunut uusia puolueita tai vanhat puolueet ovat löytäneet toisensa, joskus jopa äärilaidoilta. Olemme siis siirtyneet - väitteen mukaisesti - aikakauteen, jossa sanokamme maahanmuuton vastustajat, feministit, rasistit, koulutuksellista statusta ylläpitävät jne. muodostavat uusia, lujasti omaan asiaansa uskovien kategorioita, nimettäköön ne vaikka heimoiksi.

Samaan aikaan viihteen päälle vyöryvä voima palastelee reaalimaailman osiin, joista sitten osaksi muodostamme maailmankuvamme. Sekaannus kansalaisten keskuudessa on ilmeinen eikä edustuksellisen demokratian puoluerakenteena ilmenevä järjestäytyminen ole ainakaan selkiintymään päin ihmisille. Sitähän osoittaa edellä mainittu politiikan heikko luottamusindeksi kansalaisten keskuudessa.

Rosen muodostaa kuvan, jossa tribalismi ei ole muinaisiin kulttuureihin perustuvaa, eikä se välttämättä ole edes ongelma, vaan parhaassa tapauksessa jopa ratkaisu haasteisiin. Rosen ottaa esille esimerkkejä, joissa heimot voivat olla vihollisia keskenään, mutta voivat myöhemmin liittoutua keskenään yhteisen asian puolesta.

Ymmärrän niin, että Rosen pyrkii löytämään kokemusperäistä oppia heimokulttuureista löytääkseen ratkaisuja nykyisen poliittisen vihapuheen torjumiseen. Mutta voidaanko esimerkiksi nykyisen Irakin alueen 150 heimoa verrata poliittisiin puolueisiin?

Joka tapauksessa teräväreunaiset jaot esimerkiksi rotujen ja maahanmuuttajaryhmien välillä sisältävät ahdasmielisiä rakenteita samalla, kun joustavuus eri ryhmien välillä katoaa.

Miksi sitten heimottuminen on saanut niin merkittävän aseman poliittisessa kentässä? Luottamus poliittisia toimijoita kohtaan on kärsinyt kovasti siitä huolimatta, että olemme itse edustajamme valinneet. Yksi osoitus on, että äänestysaktiivisuus laskee. Heimoutuminen johtaa Shania Määttälän (Määttälän artikkeli: ”Postmodernin kuluttajan mediakäytännöt”) mukaan odottamattomiin seuraamuksiin: ”Postmodernin yhteiskunnan yksilöllistyminen johtaakin.…(ihmisten kokemassa) turvattomuuden tunteessa paradoksaalisesti (heimottuvaan) yhteisöllistymiseen”.

Määttälä jatkaa:

”Heimon jäseniä yhdistää jaetut tunteet, elämäntyylit, uudet moraaliset uskomukset, kulutustottumukset tai epäoikeudenmukaisuuden tunteet. Jokainen postmoderni yksilö kuuluu useaan heimoon, joista jokaisessa hänellä voi olla erilainen rooli. Heimoihin kuuluminen on postmodernille yksilölle tärkeämpää kuin perinteisiin yhteiskuntaluokkiin kuuluminen ja postmoderni yksilö määritellään.……heimojen kautta.”

Sosiaalinen media on väline, jolla luotuja heimorakenteita pidetään yllä.

Antropologi Rosenin pyrkimys löytää heimokulttuurin sisältä ratkaisu heimottumisen kielteisinä ilmeneviin piirteisiin ei ehkä vakuuta kaikkia. Nykyisessä edustuksellisessa demokratiassa heimottuminen päällerakennettuna tai sisäänupotettuna ilmiönä hämmentää monia ihmisiä ja on luomassa edellytyksiä autoritääristen vaihtoehtojen suosion kasvulle.

Näyttää siltä, että kansanvaltaa kannattavien keskuudessakin sananvapaudesta ja oikeusvaltion periaatteista ollaan ääritilanteessa valmiita tinkimään, jotta vastuu nyky-yhteiskunnan ymmärtämisestä siirtyisi toisaalle: ”Tulisi joku, joka sanoisi….” Eikö juuri Puolassa ja Unkarissa ole edetty tähän suuntaan?

Toki ympäröivä maailma sisältää runsaasti muitakin päätöksentekoketjuun vaikuttavia tahoja, kuten etujärjestöjä, ajatushautomoja, viestintätoimistoja. Ns. lobbaus on työtä, johon suhtaudutaan ristiriitaisesti. Se ei ole yksistään kielteistä, jos päättäjä säilyttää liikkumatilansa.

Joka tapauksessa politiikan sisällöt eivät enää läheskään aina tule puoluekoneistolta, vaan hyvin monilta toimijoilta läpi yhteiskunnan. Tämäkin on yksi osoitus yhtenäiskulttuurin murtumisesta.

Lähes ainoa lääke, mikä tehoaa erilaisten - toinen toistaan hylkivien - kuppikuntien torjumiseen/hyväksyntään on sivistysvaltion taistelu tiedon ja osaamisen puolesta, jotta (yhteis)ymmärrys kasvaisi.

sunnuntai 29. huhtikuuta 2018

Voodoo-talous on täällä tänään

Käsite voodoo-talous syntyi, kun George Bush vanhempi ja Ronald Reagan kävivät kamppailua republikaanien presidenttiehdokkuudesta vuonna 1980. Voodoo-talous oli Bushin käyttämä käsite hänen kuvatessaan Reaganin talouspoliittista ohjelmaa (ja joka myöhemmin tunnettiin nimellä ”Reaganomics”). Se oli Bushilta ainakin näennäisesti yllättävä veto, sillä edustavathan molemmat presidentit samaa puoluetta. Toisaalta olen oppinut tuntemaan nimenomaan vanhemman Bushin (pojasta ei polvi parantunut, päinvastoin) realistisena ja asiansa osaavana presidenttinä, jota jälkipolvi on aliarvioinut.

Olisiko kysymys perimmältään siitä, että Bush vanhempi edusti vanhoja perinteisiä konservatiivisia arvoja ja hänen edeltäjänsä Reagan ”päästi” riskipitoiset uusliberaalit opit (supply-side economics, trickle-down theory) salakavalasti konservatismin sisälle? Aluksi konservatiivit olivat innoissaan (ja äärioikeisto on edelleenkin!) uuden keksimisestä, mutta sitten tuli vastareaktio. Uusi talouspolitiikka jätti kuitenkin pysyvät jäljet amerikkalaiseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen ajatteluun, joskin kylvi synkän polarisaation siemenen johtavien puolueiden välille.

Miten Reaganin talouspolitiikan kävi? Olen aina ihmetellyt Reaganiin kohdistuvaa ihailua, sillä sille ei tahdo löytyä faktaperusteita. Aluksi Reaganin (tai pikemminkin hänen taustavoimiensa, Arthur Laffer ym.) talouspolitiikka näytti toimivan, mutta pian verotulojen vähentyminen alkoi näkyä, varsinkin kun Reagan panosti samaan aikaan asevarusteluun eikä ”pienentänyt valtiota” läheskään siinä määrin kuin oli luvannut.

Velanottoluvut Reaganin ajalta kertovat korutonta tarinaa: vuosien 1981 ja 1988 välillä Yhdysvaltain velkamäärä kasvoi lähes kolminkertaiseksi (997 miljardista dollarista 2850 miljardiin dollariin), vuosittaisten kasvulukujen vaihdellessa 15 ja 20 prosentin välissä peräti viitenä eri vuotena. Vastaavasti budjettialijäämät paisuivat ennätyksellisiksi. Vertailun vuoksi yhden hänen seuraajansa, Bill Clintonin aikana velan kasvuluvut olivat aivan minimaaliset (vuosina 1998-2000: 2,1 prosentista 0,3 prosenttiin). Retoriikalla saadaan ihmeitä aikaan: suurimmalla osalla ihmistä on käsitys, että Reagan pisti USA:n talouden timanttiseen kuntoon. Ajatushan oli, että verohelpotuksin luodaan ”uutta tuloa” niin paljon, että lopputulos jää plussalle. Tosiasiassa maa velkaantui.

Maailman suurimmasta velkojasta tuli maailman suurin velallinen. Reagan itsekin myönsi tapahtuneen presidenttikautensa suurimmaksi pettymykseksi. Teoria ei toiminutkaan toivotulla tavalla, minkä George Bush vanhempi jo varhaisessa vaiheessa toi esille.

::::::::::::::::::::

Donald Trump lupasi vaalikampanjan aikana panostaa pienituloisiin paremman huomisen takaamiseksi. Näin ei ole käynyt. Sen sijaan hän on presidenttinä käyttänyt hyvin reaganilaisia ilmauksia kuvatessaan tulevaa. Törmäsimme tähän terminologiaan itse asiassa jo Trumpin ja Hillary Clintonin käydessä kamppailua presidenttiydestä. Tv-väittelyissä Clinton käytti kekseliästä ilmaisua moittiessaan Trumpin vero-ohjelmaa. Hän nimittäin sanoi, että Trumpin ohjelma on ”trumped-up, trickle-down” -politiikkaa (vyörytetään vero-ohjelmalla rahaa ensin ylös, josta sen ajatellaan sitten valuvan alas). Nyt Trump ajaa juuri tätä samaa elähtänyttä politiikkaa, jossa on niin monta kertaa epäonnistuttu.

Jo Hillary Clinton ihmetteli, miksi tätä taas kerran yritetään.

Trump on myös siinä suhteessa Reaganin jalanjäljillä, että alentaessaan veroja hän samaan aikaan lisää huomattavasti sotilasmenoja. Suuruuden kaipuu on molemmilla presidenteillä nostalgisena tavoitteena: ”Let´s Make America Great Again”. Ei auttanut, kun Hillary Clinton yritti sanoa, että Yhdysvallat on jo suuri.

Amerikkalaisessa poliittisessa keskustelussa ilmenee hämmentäviä piirteitä. Paikka paikoin tulee mieleen ”venäläinen” käsitys todellisuudesta: jos mielessä syntynyt kuva ei vastaa todellisuutta, muutetaan todellisuutta.

USA:n kongressin taloustoimisto (CBO) ennustaa nyt, että Trumpin hallinto romahduttaa valtiontalouden. Kysymys ei ole mistä tahansa tuomiopäivän ennustuksesta – joita herra paratkoon riittää tänä päivänä – vaan kongressin puolueettomasta virastosta, joka auttaa tajuamaan talouden realiteetit.

CBO:n ennusteen mukaan Republikaanien veroalennukset ja lisääntyneet valtion kulut nostavat valtionvelkaa ja lisäävät valtion budjettialijäämää. Yhdysvaltain valtiontalous tulee lähentelemään toisen maailmansodan jälkeistä taloustilannetta kymmenen vuoden sisällä. Silloin selvittiin, kun Yhdysvallat oli sodan jälkeisinä vuosikymmeninä vertaansa vailla oleva (talouden) suurvalta.

Arvio on, että vuoteen 2020 tultaessa vuosittainen budjetin alijäämä nousee 1000 miljardiin dollariin. Tämä luku kertoo jotain tai sitten ei mitään. Sitä voisi verrata vaikkapa Yhdysvaltain bruttovelkaan, joka liittovaltion velkakellon mukaan nousee tällä hetkellä hieman yli 21 000 miljardiin dollariin (eli 21 biljoonaan dollariin). Vertailun vuoksi Yhdysvaltain bkt on arviolta 20,2 biljoonaa dollaria tänä vuonna eli velan suhde bruttokansantuotteeseen on hieman yli 100 prosenttia, joka on suuri, mutta ei hälyttävä suhdeluku Yhdysvaltain kaltaisessa taloudessa. Viiden prosentin budjettialijäämä suhteessa bkt:hen on joka tapauksessa huolestuttava.

Luvut ovat eri lähteistä kerättyjä tietoja, joten niiden keskinäinen synkronointi on ”vain” suurinpiirteinen. Joka tapauksessa CBO:n ennuste velan kaksinkertaistumisesta 2020-luvun loppuun mennessä on hälyttävä. Olemmeko jälleen tilanteessa, jossa demokraatit joutuvat korjaamaan republikaanipresidentin verohöveliäisyyden ja varustautumishulluuden? Oletushan on ollut päinvastainen iät ja ajat: republikaanit syyttävät demokraatteja tuhlailevuudesta sosiaalipolitiikassa. Kummallisesti siinä on kerta toisensa jälkeen käynyt päinvastoin.

Kysymys on jälleen trickle-down -teorian testauksesta. Trump odottaa ”dynaamisten vaikutusten” satavan laariin. Miksi se tapahtuisi nyt, kun se ei ole aiemminkaan tapahtunut? Trumpin usko perustuu kansantalouden paljon korkeampien kasvulukujen toteutumiseen, mitä asiantuntijat sanovat. Tapansa mukaan Trump on arvostellut edeltäjäänsä suurista alijäämistä, mutta itse hän on rakentanut ansoja täynnä olevan talouden tulevaisuudenkuvan veronalennuksineen ja kauppasodan uhkineen.

perjantai 27. huhtikuuta 2018

1950-luku oli Yhdysvaltain vuosikymmen

Voidaan leikkiä ajatuksella, että kullakin maalla on ikioma nostalginen vuosikymmen, jonka perusteena voisi olla vaikkapa onnellisuus ja vaurastuminen. Suomella vuosikymmen voisi olla 1980-luku, Ruotsilla 1960-luku ja Yhdysvalloilla 1950-luku.

Yle Teemalla on näytetty dokumenttisarjaa ”Amerikka värikuvissa” (”America in Color”), jossa vanhat mustavalkoiset uutis- ym. filmit on ”väritetty” teknisesti alkuperäistä värimaailmaa kopioiden. Viisikymmentäluku (sarjan osa 4/5) oli todellakin amerikkalaisten kukoistuksen aikaa: talous menestyi ja Yhdysvaltain nuorisokulttuurin nousu rock n´ rollin myötä kuvasi amerikkalaista meininkiä monien ihailemalla tavalla. Kaikilla ei mennyt kuitenkaan hyvin. Melkein 100 vuotta orjuuden päättymisen jälkeen rotusyrjintä oli edelleen mustien todellisuutta. Mutta toisaalta kansalaisoikeusliike koki heräämisen juuri viisikymmentäluvulla.

Yhdysvallat oli maailman mahtavin valtio ja patriarkaalinen ydinperhe (mies töissä, vaimo hoitaa kotia ja lapsia) esikaupunkialueella oli lukuisien, jos ei kaikkien, tavoite ja monet tässä haaveessa onnistuivatkin. Tästä meille antoivat kuvan - todellisen tai illuusion - 1960-luvulla Suomessa esitetyt TV-sarjafilmit, jotka olivat menneet Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Ne kuvasivat yleensä amerikkalaisen esikaupunkialueen onnellista elämää, jossa murheet olivat äärimmäisen pieniä, kuitenkin niin isoja, että niistä saatiin puolen tunnin pituinen sarjan osa kuvatuksi.

Painajaisiakin toki oli: vetypommikokeet ja ydinsodan uhka, Korean sota ja kommunismin pelko, joka sai hysteerisiä piirteitä. Joseph McCarthy julisti, että ”yksikin kommunisti ulkoministeriössä on yksi kommunisti liikaa”. Oli sisäisiä ja ulkoisia uhkia oikeasti, ja jos ei ollut, loput uhkat kuviteltiin.

Käynnistyi valtava vakoojien metsästys, jota symboloi Rosenbergin fyysikkopariskunnan pidättäminen ja teloittaminen. Vainoharhaisuus oli leimaa antava piirre tuolle ajalle. Suhtautuminen McCarthyyn oli mielestäni jotenkin ambivalenttia: häneen uskottiin laajalti niin kauan kuin häntä tarvittiin uskonvahvistukseksi pahasta maailmasta. McCarthy hyökkäsi lopulta armeijaa vastaan. Nyt vihdoin hänen alunpitäenkin heikot näyttönsä osoittautuivat heppoisiksi. TV oli kaikessa läsnä: McCarthy menetti uskottavuutensa nimenomaan TV-kameroiden edessä. Mustavalkoinen maailma sai yhtäkkiä monisävyisiä värejä seurakseen.

Presidentti Harry S. Truman piti 4.1.1950 kansakunnan tilaa käsittelevän puheen, jonka teemana oli ydinenergian sotilaallinen ja rauhanomainen käyttö: presidentti esitti nämä kaksi vaihtoehtoina. Valinta oli päättäjillä. Truman piti puheen vain muutama kuukausi Neuvostoliiton ensimmäisen ydinkokeen jälkeen. Se oli tyrmistyttävä fakta, jota Yhdysvalloissa ei olisi uskottu tapahtuvan.

Sitten (1950) Pohjois-Korea hyökkäsi Etelä-Korean kimppuun. Truman reagoi lähettämällä joukkoja Korean niemimaalle. Alkoi Korean sota. Päivän iskulauseena oli ”kommunismin leviämisen ehkäiseminen”. Amerikkalaisten alaisia YK-joukkoja johti toisessa maailmansodassa kunnostautunut kenraali Douglas McArthur. McArthurin menestys teki hänestä kilpailijan presidentille. Kiinan mukaan tulo eskaloi sodan ja pakotti amerikkalaiset perääntymään. McArthur painosti laajentamaan sotatoimialuetta haastaen näin presidentin. Toisen oli väistyttävä. Lopputulos oli, että presidentti erotti kenraalin. Kansalaiset juhlivat McArthuria sotasankarina, kun taas Trumanin kannatus romahti kannatusmittauksissa. Amerikkalaisten vaurastuminen pelasti Trumanin. Maalla oli varaa sekä käydä sotaa että nostaa elintasoa. Baby Boomersit (suuret ikäluokat) takasivat Yhdysvaltain kukoistuksen. Asuntoja rakennettiin sarjatuotantona esikaupunkialueille. Talot rakennettiin riveihin salamavauhtia Frank Lloyd Wrightin toteutuneen ennustuksen mukaisesti eräänlaisiksi omakotitalomatoiksi. Viisikymmentäluvulla omakotitalosta tuli amerikkalaisen unelman symboli.

Vaurastumisen keskellä Las Vegasissa järjestettiin jopa ydinkoenäytös vuonna 1953, nyt se toistettiin dokumentissa väreissä! Havainneomakotitalot tuhoutuivat…..potentiaalisen ydintuhon karmeus paljastui – ja samalla ydinsodan hysteeriseksikin yltynyt pelko sai lisää kierroksia.

Dwight D. Eisenhowerin valinta presidentiksi 1953 päätti sotaisimman vaiheen 1950-luvusta. Aselepo solmittiin Koreassa. Sodan hinta oli raskas: sodassa kaatui 34 000 amerikkalaista sotilasta.

Eisenhowerilainen letkeys näytti tarttuvan hyvinvoiviin amerikkalaisiin arkisen aherruksen lomassa.

TV oli yli puolessa kodeista vuonna 1954. Mainostajille avautui mahtavat markkinat…… Vaurauden symbolina amerikkalaiset omistivat ¾ maailman autoista. Tarvittiin hyviä teitä. Dwight D. Eisenhower muistetaan erityisesti nelikaistaisten moottoriteiden rakennuttajana. Rakennettiin kokonainen moottoritieverkosto.

:::::::::::::::::::::::::

Dokumentissa syvennyttiin myös amerikkalaisuuden synkempään puoleen: rotuerottelulait olivat voimassa etelävaltioissa. Musta väestö nousi pienimuotoisiin kapinoihin räikeää rasismia vastaan. Vuonna 1954 Topekassa, Kansasissa koululautakunta haastettiin oikeuteen rotuerottelusta. Voitot tasa-arvoisuuden puolesta käydyissä taisteluissa saivat aikaan vastareaktion ja Ku Klux Klan teki pommihyökkäyksiä mustia vastaan.

Dokumentissa esitelty nuoren mustan Emmett Tillin murha sai valtavan symboliarvon varsinkin, kun syytetyt vapautettiin heppoisin perustein (vaikka myöhemmin tunnustivat syyllisyytensä).

Taistelu jatkui.

Hiukan Emmett Tillin tapauksen jälkeen mustan Rosa Parks bussimatka Montgomeryssa, Alabamassa jäi historiaan, kun bussiin nousi valkoinen, jolle Parks ei suostunut antamaan paikkaansa. Seurasi kohu ja oikeudenkäyntejä, joiden seurauksena valkoisten ja mustien erillisistä paikoista luovuttiin.

Mutta taistelu kansalaisoikeuksien puolesta oli vasta alussa….

::::::::::::::::::

Yhdysvaltain viisikymmentäluvun vauraus toi tullessaan mm. nuorisokulttuurin ennen näkemättömässä mittakaavassa. Teinitanssit, hauskanpito ja kulutuskulttuuri nousivat kukoistukseen rock n´rollin myötä.

Valkoinen Alan Freed keksi nimen rock and roll (alkujuureltaan rhythm and blues), mutta musiikki oli mustaa. Se saikin vanhemman polven epäluuloiseksi ja suorastaan vihamieliseksi. Musta musiikki tarvitsi kuitenkin valkoisen tähden, Elvis Presleyn, läpimurron varmistamiseksi.

Elvis Presley löi lopullisesti läpi 9.6. 1956 Ed Sullivan showssa. Siitä tuli vuosikymmen katsotuin yksittäinen TV-ohjelma! Rock and roll oli osa nuorison kapinaa. Kun Little Rockissa, Arkansasissa yhdeksää nuorta mustaa opiskelijaa estettiin menemästä opinahjoonsa pääsi patoutunut raivo irti. Mellakat saatiin loppumaan vasta, kun presidentti Eisenhower piti puheen, jonka seurauksena liittovaltion laskuvarjojääkärit saattoivat opiskelijat kouluunsa.

::::::::::::::::::::::

Lokakuun 4. päivä vuonna 1957 alkoi kilpajuoksu avaruuteen vakavassa mielessä, kun Neuvostoliito lähetti satelliitin (Sputnik 1) maata kiertävälle radalle. Kuukautta myöhemmin toinen Sputnik vei Laika-koiran avaruuteen. On vaikea kuvata sen järkytyksen suuruutta, minkä amerikkalaiset kokivat. Neuvostoliito oli siirtynyt avaruuden valloituksen kärkeen ml. ohjusteknologian kehittäminen: jos kerran päästiin kantoraketin avulla avaruuteen, niin miksei jättimäinen raketti voinut kuljettaa ydinaseita mannerten välillä! Sputnikin piipitys kuului hermostuttavasti kaikkialla Yhdysvalloissa.

Tämä oli nöyryytys . Yhdysvallat oli häviämässä kylmän sodan! Amerikkalaiset epäonnistuivat (”Flopnik!”) omissa kokeissaan. Vihdoin tammikuussa 1958 Explorer 1 onnistui pääsemään avaruuteen , perustettiin Nasa ja asetettiin tavoitteeksi ohittaa Neuvostoliitto avaruusteknologiassa.

Amerikan viisikymmentäluku päättyi ensimmäisten astronauttien valitsemiseen vuonna 1959. Venäläiset kerkesivät ensimmäisenä lähettämään ihmisen ensin maata kiertävälle radalle, mutta silloin elettiin jo uutta vuosikymmentä.

::::::::::::::::::

Se oli Yhdysvaltain viisikymmentäluku väritetyn dokumentin kuvaamana. Monet isot asiat sivuutettiin, mutta ehkä tavoitteena olikin muistin virkistäminen kaikkein mieleenpainuvimmista asioista. Dokumenttisarjan haaleat värit tekivät oikeutta ajan verestämiselle. 1950-luku muistetaan onnen vuosikymmenenä, mutta myös pommin vuosikymmenenä.

Muistojen haalistuessa niihin muodostuu kultareunukset. Dokumentti oli tarina jännittävistä asioista. Köyhyys ei kuulunut näihin asioihin kuin viittauksenomaisesti rotusortoa kuvaavissa kohdissa.

Ehkä viisikymmentäluku muistetaan tuona aikana eläneiden muistoissa ajanjaksona, jolloin päästiin lähelle unelmaa. Tietenkin kokemus tai tunne koski vain osaa kansasta, mutta ehkä sittenkin enemmistöä amerikkalaisista.

Kansalaisoikeuksien haaste siirtyi seuraavalle vuosikymmenelle, niin kuin monet muutkin haasteet.

keskiviikko 25. huhtikuuta 2018

Egotrippi vai politiikan sisällön radikaali muutos

Viime aikoina on syntynyt poliittista liikehdintää, josta osa on aivan tavanomaista poliittisten asemien hakua. Mukana on kuitenkin koko demokraattista järjestelmää koskevaa muutospainetta , johon on syytä kiinnittää huomiota.

Pyrin ohessa erittelemään kahta tunnistamaani vaihtoehtoa, joista toinen on yhteiskunnallista/ideologista muutosta korostava ja toinen kuvaa poliitikon oman edun ajamista jonkin ylevämmän tavoitteen varjolla.

Helsingin Sanomien haastattelussa (”Harkimon liike ei tarjoa mitään uutta”/22.4.2018) tutkija Isak Vento kiinnitti huomiota muutamiin aivan oleellisiin asioihin. Hän korosti kokoomuksen oikealta puolelta puuttuvan puolueen, jota aukkoa on pyritty täyttämään useita kertoja viimeisten kymmenien vuosien aikana. Olen itsekin kiinnittänyt huomiota asiaan useita kertoja näissä kirjoituksissa. Kokoomuksen oikealle puolelle perustetuissa poliittisissa rakennelmissa kysymys on ollut politiikan marginaalisista ilmiöstä, ei valtavirrasta. Pääosin oikeistoryhmittymät ovat tyytyneet toimimaan olemassa olevien vanhojen puolueiden sisällä.

Vento osuu oikeaan sanoessaan, että ”oikeistoliberaaleille on … tyypillistä, että he eivät tunnista omien ajatustensa ideologisuutta”. Korostetaan ”aatteellista sitoutumattomuutta”, vaikka tosiasiassa on kysymys ideologisesta sitoutumisesta puhtaimmillaan.

Yksilöllistyminen näkyy äänestävissä kansalaisissa, miksei siis näkyisi myös poliitikoissa. Tämä kehitys on omalta osaltaan luonut tilaa uusille poliittisille liikkeille. Kysymys on kaksipiippuisesta jutusta. Toisaalta on todellinen tarve synnyttää uusia poliittisia suuntavaihtoehtoja. Toisaalta taas kysymys on yhteiskunnallisesta viikunanlehdestä taustalla olevien itsekkäiden pyyteiden peittämiseksi.

Kun ajattelee Harkimon Liike Nyt -manööveria (jonka tarkoituksena on aloittaa poliittinen työ uudelta pohjalta), tulee mieleen Harkimon epäonnistunut pyrkimys päästä esille kokoomuksessa ja seurauksena halu perustaa oma ryhmä, koska kokoomusryhmää johdetaan väitteen mukaisesti itsevaltaisesti. Minulle tulee mieleen, että Harkimo haluaa laajentaa päätöksenteon pohjaa, mutta siten, että hän toimii itse joukkojensa johdossa. Kun sillanpääaseman laajentaminen ei onnistunut kokoomuksessa, perusti Harkimo oman ”liikkeen”.

Ylevät tarkoitusperät saattavat olla melkoista savuverhoa, kun taustalla on oman edun/kannatuksen maksimoiminen. Jätän toki sen mahdollisuuden, että olen väärässä.

Tapaus Kaj Turunen sisältää yhtymäkohtia tapaus Harkimoon. Turunenkin pyrki perustelemaan eroamistaan sinisistä politiikkasyillä (sillä, että hänen poliittinen kotinsa on luontevasti kokoomuksessa), ja väheksymään henkilökohtaisia ambitioita. Tuntui kuitenkin siltä, että Turusen liike oli henkilökohtainen pelastautumisoperaatio: sinisissä näytti odottavan umpikuja seuraavissa vaaleissa.

Turusen tapauksessa näkyi selvästi median halu saada skuuppeja. Hallituksen joutuminen kriisiin osoittautui vahvasti liioitelluksi. Sen sijaan eri osapuolet käyttivät tilaisuutta hyväkseen nostaakseen omaa poliittista profiiliaan propagandistisesti. Tapaus muuttui yhden poliitikon puolueen vaihtamisesta tragikomediaksi, jossa näyteltiin loukkaantunutta puolin ja toisin. Epäuskottavuus taisi sataa Harkimon laariin.

Yksilökeskeisessä vallankäytössä politiikan tekeminen näyttäytyy usein keskeisen ajatuksen puuttumisena. Paljastuu, että keisarilla ei ole vaatteita. Ei ole mitään yhteiskunnallista johtoajatusta, vaan pelkästään yksilö omine kunnianhimoisine tavoitteineen. Kysymys on vaalien läheisyydestä, mutta myös nykyaikaisen politiikanteon lyhytjänteisyydestä: tulosten saamisen nimissä kaikki keinot ovat käytössä.

Elina Lepomäen kaltainen poliitikko yrittää toteuttaa omia kunnianhimoisia (ja vallanhaluisia) päämääriään puolue välikappaleena. Tavoitteet ovat niin radikaaleja, että on helppo sanoa, että ne eivät toteudu. Meneillään on joidenkin suhteellisen harvalukuisten tahojen kilpajuoksu Suomen myllertämiseksi tunnistamattomaksi.

Tietenkin on mahdollista, että Lepomäki perustaa samanhenkisten kanssa markkinaliberaalin puolueen. Tavalliset ihmiset kaipaavat paitsi uudistuksia niin myös turvallisuutta ja viimeksi mainittu oikeistoradikaaleilta unohtuu.

::::::::::::::

Verkossa tapahtuva vaikuttaminen on usein esitetty todellisena sisällöllisenä vaihtoehtona vanhalle poliittiselle suoravaikuttamiselle (”torilla tavataan”), mutta loppujen lopuksi kysymys ei ole mistään paradigman muutoksesta politiikan sisällöissä vaan teknisen välineen korostumisesta esimerkiksi viestinnässä.

Todelliset politiikan muuttamisen keinot ovat olleet loppujen lopuksi vähissä. Edustuksellinen demokratia on edelleen vahva väline demokratian toteuttamisessa.

maanantai 23. huhtikuuta 2018

Puolueiden murros: politiikkaa ilman ideologiaa?

Puuttuuko Suomesta oikeistolainen markkinaliberalismia edustava puolue vai onko politiikan tuulenvire itseasiassa kääntymässä markkinaliberalismia vastaan? Molemmat suuntavaihtoehdot ovat nyt nähtävissä. Suomessa on nykyisiä tai entisiä poliittisia tahoja, jotka etsivät uutta poliittista kotia irtauduttuaan vanhasta ideologisesta taustastaan.

Onko tässä jotain omituista? Ei suoranaisesti. Aina on ollut kunnianhimoisia poliitikkoja, jotka eivät ole saaneet poliittisia ambitioitaan tyydytetyksi siinä ympäristössä, jossa toimivat tai sitten ovat lakanneet uskomasta aiemmin tärkeinä pitämiinsä asioihin.

Kysymys ei ole tietenkään pelkästään politiikan toimijoiden ymmällä olosta. Problematiikkaan liittyy myös monien kansalaisten vieraantuminen poliittisesta ympäristöstä.

:::::::::::::::::::::::

Politiikan uudistaminen ei ole helppo tehtävä. Tulee tunne, että politiikka on tempaistu pois kansalaisryhmien käsistä ja ”jätetty” (poliittisen) eliitin huoleksi samalla kun kansalaisten vastenmielisyys eliitin valta-asemaan on kasvanut. Yhteiskunnalliset asioiden harrastamien on osoittautunut vaikeaksi ja osa on hyljännyt kokonaan ajan seuraamisen. Asioiden vaikeaselkoisuus aiheuttaa suuttumusta ja koko ”vanhojen puolueiden” politiikan mitätöimistä. On haluttu yksinkertaista (tai pikemminkin yksinkertaistettua) populistista vaihtoehtoa. Halutaan toisaalta ulkoistaa se, mitä ei ymmärretä ja kuitenkin haluttaisiin ymmärtää!

Mediaa ja somea seuraamalla jää käsitys, että kyse on yhteiskunnallisen pahanolon tunteen purkamisesta puoluepolitiikkaan. Ihmisten eriytyneet tarpeet eivät enää vastaa yhtenäiskulttuurin suurta kertomusta, liberaalia edustuksellista demokratiaa. Vahvaa uskottavaa vaihtoehtoa ei ole kuitenkaan esitetty. Nyt jotkut yrittävät tarttua muutostarpeesta johdettuun haasteeseen.

:::::::::::::::::::

Hjallis Harkimon ja Mikael Jungnerin ”liikkeessä” ei voi olla kysymys mistään laajasta demokraattisesta liikkeestä jo senkin takia, kun ajattelee, ketkä henkilöt ovat keskeisesti mukana tässä prosessissa. Enemmänkin halutaan näyttää mallia, miten pitää toimia. Konkreettinen näkymä on hämärän peitossa. Kysymys on ainakin pinnalta katsottuna soolotaiteilijoista, jotka purkavat vaikutusvaltavajeessaan omia turhaumiaan.

Mitkä ovat H & J:n liikkeen tavoitteet? Jungnerin mukaan seuraavat:

1) Ilmastonmuutos on totta.

2) Jokaisesta pidetään huolta.

3) Uskomme markkinatalouteen.

4) Yrittäjyys on tehokas tapa järjestää tekeminen.

Kun tarkastelee H & J:n liikkeen tavoitteita huomaa välittömästi, että palkansaajia koskevia positiivisia tavoitteita siitä on vaikea löytää. Tavallinen palkansaaja tuntee olevansa ahdistunut, kun häneltä vaaditaan sellaista, mihin hän ei välttämättä pysty (jatkuva uudistuminen, jatkuva paremman tekemisen vaatimus, jatkuva työpaikan menettämisen pelko, jatkuva osaamisvaje, jatkuva riittämättömyyden tunne…..).

Tyypillinen oikeistoliberaali ajatus on, että ”köyhistä on pidettävä huolta”. Se on lause, jota ei saa unohtaa pois markkinaliberaalien ajatusten keskeltä! H & J välttävät pahimman sudenkuopan ilmoittamalla tavoitteekseen sloganin ”jokaisesta pidetään huolta”. Se ei kuitenkaan itse ajattelutapaa muuta.

Kaiken kaikkiaan tavoitteiden läpi näkyy markkinaliberalistinen ajatus, vaikka Harkimo on sen kieltänyt. Näissä tavoitteissa ei silti juurikaan ole sellaisia päämääriä, joita nykyinen puoluekenttä ei sisältäisi. Yritetään olla muodikkaasti ajan hermolla.

H & J:n optimistisen ajattelun mukaan ongelmat hoidetaan vuorovaikutuksella. Neuvoa haetaan netistä enbuskelaisen ”paras argumentti voittaa” -iskulauseen kautta. Netin välityksellä tehtävät viikottaiset kyselyt kuulostavat naiivin yksinkertaiselta tavalta yrittää vastata haasteisiin. Muodikas joukkoistaminen on päivän sana: se, joka koviten huutaa…….

H & J -liike tekisi suuren palveluksen, jos se kehittäisi lähestymiskeinoja politiikan ongelmiin ilman pyrkimystä ratkaista niitä. Ihmisten on annettava itse oivaltaa omat etenemisväylät.

::::::::::::::::::

Mutta onko kysymys myös ideologisesta tyhjiöstä kokoomuksen oikealla reunalla (tai oikealla puolella)? Suomeen on ollut joitakin kertoja tuloillaan oikeistolainen puolue, mutta kokoomus on nopeasti syönyt yrittäjät. Joskus jopa kokoomuksessa on toivottu oikealle puolelle puoluetta, jos ei muuten niin eräänlaiseksi sylkykupiksi, jotta kokoomus säästyisi kaikilta osin joidenkin poliittisten vastustajien hellimältä kiusalliselta äärioikeistoleimalta.

Tästä ei kuitenkaan nyt ole kysymys.

Viime vaaleissa kokoomuksen eduskuntaryhmään tuli mukaan useita oikeiston kellokkaita (Häkkänen, Rydman, Koski, Lepomäki…). He ovat kuitenkin sulautuneet kokoomusryhmään ilman vahvoja irtiottoja Lepomäen yksittäisiä pyrintöjä lukuun ottamatta. Häkkäsen kaltainen aiemmin kierroksilla käynyt poliitikko on rauhoittunut ministeripestin myötä. Oikeiston suuri toivo, Lepomäki odottaa vuoroaan. Samaan aikaan, kun oikean reunan airuet ovat sopeutuneet ryhmään, on itse kokoomusryhmä lähes kokonaisuudessaan siirtynyt parin piirun verran oikealle.

Tavoitteena on räjäyttää jähmeäksi koettu konsensus-Suomi, ay-liikkeen valta ja tahmeaksi koettu suhtautuminen muutostarpeeseen. Hyvinvointiyhteiskunnasta puhutaan vain tavan vuoksi. Hyväntahtoiseksi rengiksi tähän tavoitteeseensa kokoomuksen oikeisto on saanut Sipilän keskustaliberaalin siiven. Keskustan kannatus kokonaisuudessaan on alamaissa ehkä juuri sen takia, että puolueen johdon politiikka on niin markkinaliberalistinen. Monet epävarmat (ja epäluuloiset) keskustalaiset rivimiehet ja -naiset ovat pidättäytyneet ottamasta kantaa ja tulos näkyy gallupeissa. Perussuomalaisista irronneet siniset ovat konservatiivishenkisenä tahona sopiva apupuolue. Mutta sinistenkin takaa massat ovat kadonneet.

Myötätuntoiset sosiaaliliberalismia kannattavat porvarit on nutistettu nurkkaan. Länsimaissa vellovat oikeistotrendit tuntuvat Suomessakin. En ole vakuuttunut, että suomalaisten enemmistö haluaa oikeistohenkisyyden jatkuvan. Vastareaktio vasemmalta on täysin mahdollinen. Itse asiassa Jungner ja Harkimo ovat ehkä aavistuksen myöhässä. Parasta ennen päivämäärä ehti jo mennä. Oikeistorevoluutiota ei tule ja hiljaa hivuttamalla edennyt oikeistotrendikin on saamassa vastavoimia. Tosin Harkimo on kieltänyt minkään ideologian tai ismin olemassa olon uunituoreessa liikkeessään. Tähän harva uskoo.

Mitä on tapahtumassa? Vuoden 2015 vaalien jälkeen totesin seuraavaa:

”Eduskuntavaalien tuloksesta ilmenneistä ihmisten arvojen muutoksesta on esitetty vaihtelevia arvioita. Kuitenkin olen itse päätynyt sille kannalle – monen muun tavoin - että siirtymä konservatismiin on tapahtunut tosiasia. Tämän kanssa ristiriidassa on liberaalin asenneilmaston läpimurto samaan aikaan varsinkin kaupungeissa. Tämä on johtanut polarisoitumiseen, joka on koko maan hallinnan kannalta iso haaste. Arvojen ja asenteiden heterogenisoituminen on varteenotettava muutostrendi, joka vaikeuttaa kokonaiskuvan luomista.”

Juuri tähän ”osaoptimointiin” eli kaupunkiliberalismin nousuun Harkimo ja Jungner iskevät.

Samaan aikaan on tapahtunut - vuosikymmenien kuluessa - yhteiskunnan ”sosiaalidemokratisoituminen” ilman, että sosiaalidemokraattien itsensä kannatus on noussut. Tästä totesin viime vaalien jälkeen seuraavasti:

”Kun katselee HS:n arvokarttaa vaalipiireittäin hämmästelee kuinka ”sosiaalidemokraattinen” se on. Kahta vaalipiiriä (Uusimaa, Vaasa) lukuun ottamatta vaalipiirit kansanedustajien keskimääräisen arvomaailman perusteella sijoittuvat nelikentän vasemmalle puoliskolle! Arvoasetelmassa painottuu hiukan konservatiivinen puolisko, mutta sekin kuvaa hyvinvointiyhteiskunnan säilyttävää tahtotilaa Helsinkiä ja Uuttamaata lukuun ottamatta. Onko johtopäätös se vanha ja kulunut : sosiaalidemokraatit ovat tehneet työnsä niin hyvin, että suomalaisen yhteiskunnan suuri enemmistö ei heitä enää kaipaa.”

Tähän taustaan olen viime vuonna (2017) blogikirjoituksessa ”Puoluekartta uusiksi” upottanut seuraavan johtopäätöksen:

”E2-ajatushautomon mukaan kokoomus ja persut ovat liikkuneet oikealle ja sdp, vihreät ja vasemmistoliitto vasemmalle. Lisäksi sanoisin arkihavaintona, että keskustan johto on liukunut liberaalimpaan ja oikeistolaisempaan suuntaan. Puolueen kenttäväki lienee keskimäärin selvästi enemmän vasemmalla ja konservatiivisempaa kuin johto. Tapahtunut kehitys voidaan johtaa talouden aneemisesta tilasta sekä länsimaissa esiintyvistä poliittisista virtauksista.”

Harkimon ja Jungnerin tahattomana kannustajana on toiminut Jan Vapaavuori. Liberaali, kahlitsematon kaupunkipolitiikka on molemmille tahoille kullankallis. Portit uusille politiikan start-upeille ovat avautuneet talouden nousun myötä.

lauantai 21. huhtikuuta 2018

Harkimon platformi päätöksenteon pohjaksi?

Mikä on Hjallis Harkimon uusi poliittinen liike, josta niin kovin kohutaan? Yle-TV1:n Ykkösaamussa 21.4.2018 Harkimo valaisi ajatuksiaan.

Minulla on suurin piirtein samanlainen tausta-ajatus kuin Ykkösaamun toimittajalla Jari Korkilla: Harkimon rakennelma on naiivi. Aivan kuten Korkki, yritän hillitä inhorealistisimpia kommenttejani. Päällimmäiseksi jäi ajatus, antaa poikien (Harkimo, Jungner ja knit) yrittää.

Perustavaa laatua oleva kysymys kuuluu: kun meillä on edustuksellinen demokratia, niin miten – olemassa olevan järjestelmän vaihtoehtona – järjestämme kansalaisten kuulemisen siten, että sillä on konkreettisesti vaikutus päätöksentekoon? Ei vaikuta siltä, että parivaljakolla kysymys on edustuksellisen demokratian korvaavasta järjestelmästä.

Mitäkö vastaan itse esittämääni kysymykseen? Vastaan, etten osaa vastata. Kysymys on ihmisten tavasta toimia poliittisessa ympäristössä.

Mikä on Harkimon vastaus?

Mikäli ymmärsin heillä on Jungnerin kanssa alusta (platformi), jonne he keräävät ihmisten vastauksia viikottain (?) esitettäviin kysymyksiin. Sitä emme tiedä, miten vastausten saldo konkretisoidaan. Onko siis kysymys mielipidekoosteesta, johon kerätään mahdollisesti käynnistettävien poliittisten hankkeiden kokoelma, jotka sitten viedään eduskuntaan käsiteltäväksi ja jossain vaiheessa päätettäväksi?

Minulle jäi kuva, että Harkimoa kyllästyttää politiikassa eripuraisuus. Omissa bisneksissään hän on tottunut siihen, että ensin sovitaan asioista ja sitten sovitut asiat toteutetaan. Demokratiassa tehdään periaatteessa samalla tavalla. Kansakunta pienoiskoossa on vain monimutkaisempi aparaatti tekemään päätöksiä. Siis niin kauan, kun on kysymys demokraattisesta päätöksenteosta.

Miten siis saada ihmiset (päättäjät) puhaltamaan yhteiseen hiileen? Minulle tämä on suuri arvoitus, koska edustuksellinen demokratia ja siihen kytkeytyvä poliittisten puolueiden järjestelmä on kaiken pohja. Tältä pohjalta syntyy hallitus ja oppositio. Koko demokraattisen järjestelmän ydin on, että eri mieltä oleminen sallitaan. Tämä on koko järjestelmän ydin.

Poliittisten puolueiden järjestelmä on jo iso askel siihen suuntaan, että mielipiteet muodostetaan sovitettuna puoluekehikkoon. Puoluekuri toimii suurimmassa osassa asioista. Jos lähdetään muodostamaan kantoja puhtaalta pöydältä joudutaan käymään suunnaton määrä neuvotteluja.

Harkimo kiistää olevansa kärsimätön, mutta käytännössä hän on sitä. Demokraattinen päätöksentekoprosessi on usein hitaasti etenevä, koska riittävän suuri enemmistö pitää saada päätöksenteon taakse. Purjeveneessä asiat voidaan runnoa läpi yksinkertaisemmalla periaatteella.

Harkimon suuri palvelus demokraattiselle järjestelmälle on ns. tyhmien kysymysten esittäminen. Esimerkiksi soten kohdalla hänen kysymyksensä kuuluu: miksi kansainvälisessä vertailussa erinomaisesti toimiva järjestelmä pistetään uusiksi sen sijaan, että puututaan nykyisen järjestelmän ongelmakohtiin ja korjataan vain ne? Miksi sotea viedään eteenpäin, maaliin saakka vain sen takia, että on päätetty, että tämä viedään läpi? Yhdysvalloissa terveydenhuoltojärjestelmän uudistusta tehtiin 100 vuotta ja vieläkään ei ole päästy maaliin.

Toinen tyhmä kysymys, jonka Harkimo on esittänyt kuuluu näin: miksi poliittisissa puolueissa tai hallituksessa pieni etuoikeutettujen joukko tekee päätöksen ja vie valmiin päätöksen ison ryhmän ”päätettäväksi”, oikeammin sanottuna ”siunattavaksi”? Eri mieltä olevia paimennetaan ”yhteisen” päätöksen taakse. Vain ani harva päätös on omantunnon kysymys, jossa eri mieltä oleminen sallitaan.

Voisiko kysymys olla huutoäänestyksen kaltaisesta tavasta tehdä päätöksiä? Äänestys vain toteutetaan netin kautta ”huutamalla”. Ajatuksella voi leikkiä, mutta ei sillä paljon muuta tee.

Päällimmäiseksi ajatukseksi jää, että halutaan herättää keskustelua demokraattisen järjestelmän toimivuudesta. Tällaisenaan Harkimo ja Jungner ovat oikealla asialla. Minulle jää kuitenkin kuva, että he haluavat enemmän. He haluavat konkreettista etenemistä demokratian nykytilasta.

Kokoan tähän vielä pääkohdat Harkimon esittämästä ”uudistusohjelmasta” (Liike Nyt):

1) On luotava uusia toimintatapoja päättää asioista.

2) Enemmän toimijoita mukaan, joiden mielipide huomioidaan.

3) Yhteiskunnallisten muutosten nopeutta on kiihdytettävä.

4) Tutkimuspohjaisesti kartoitetaan ihmisten mielipiteitä koskien päätöksentekojärjestelmää.

5) Enemmän vuorovaikutusta kansalaisten ja päättäjien välillä.

6) Päätöksentekojärjestelmän pohjan tulee perustua sähköiseen ja ohjelmaperustaiseen ”alustaan ” tai ”platformiin”.

7) Uusi tapa toimia on toteuttaa ”käytännön remonttiliike” (esimerkiksi otetaan käyttöön aktiivisesti vähemmistöhallitus, jotta päätöksenteko vaatisi enemmän yhteistyövetoisuutta).

8) Kaikki ”ismit” ovat toissijaisia: kysymys ei ole esimerkiksi markkinaliberaalista toimintatavasta.

9) Uutta liikettä ei voi verrata aiempiin poliittisiin kokeiluihin (vrt. nuorsuomalaiset).

10) Liike vai puolue? Aika näyttää.

11) Harkimon ja Jungnerin roolit: Jungner = kannustaja, Harkimo = ideoija.

torstai 19. huhtikuuta 2018

Harkimon ristiretki: politiikkaa, purjeveneilyä ja yksilösuorituksia

Hjallis Harkimo on ryhtynyt poliittisen järjestelmän ykköskriitikoksi. Monesti on tullut mieleen, että miehen mietteiden taustalla on melkoinen vaikutusvaje. Hän ei ole päässyt niihin kammareihin, joiden kautta päästään vaikuttamaan päätöksentekoon, ja nyt hän on sulkenut portit ainakin kokoomuksen vaikuttajapaikoille lopullisen tuntuisesti erottuaan puolueesta.

On mielenkiintoista verrata Harkimoa toiseen kansanedustajaan, Susanna Huoviseen. Molemmat ovat luopujia mutta eri tavalla. Huovinen lähtee eduskunnasta omien sanojensa mukaan kyllästyttyään ”yksilösuorituksiin” joukkuepelaamisen sijasta. Harkimo ei eroa kansanedustajan tehtävistä, ainoastaan puolueestaan. Häntä pidetään nimenomaan yksilösuoriutujana. Tavallinen eduskuntatyö valiokuntineen ei huvita häntä. Vaikuttamisen pitää olla suorempaa.

Jokin yhteinen piirre näissä molemmissa tapauksissa kuitenkin on. Harkimokin haluaa laajemman päättäjäverkon (sillä lisäyksellä, että hänen pitää olla sen verkon keskeinen jäsen). Summa summarum Harkimo haluaa sittenkin enemmän sooloroolin ja Huovinen on ehkä vilpittömästi joukkuepelaaja.

Harkimosta jää kuva, että hänen moittimansa ”harvojen päättäjien malli” (kokoomuksen ja hallituksen sisällä) vaihtuisi (Harkimon mieleiseksi) toisenlaiseksi harvojen päättäjien malliksi. Harkimo on luonteenlaadultaan kärsimätön, joka tuo oman mausteensa soppaan. On kyseenlaista sopiiko hän mihinkään ryhmään, jossa hän ei ole johtaja.

Ongelma on kuitenkin laaja ja sitä luonnehtii Harkimoa paremmin Huovinen. Epämukavuus kansanedustuslaitoksessa on lisääntynyt: luopujia on runsaasti. Jotkut ovat hypänneet aidan toiselle puolelle lobbareiksi. Kansanedustajan työ sopii harvemmille, kuin mikä tilanne on ollut aiemmin.

Sama epämukavuuden tunne on nähtävissä myös äänestäjissä. Äänestyskäyttäytyminen on häilyvämpää kuin aiemmin: odotetaan parempaa tarjousta, kuin mikä aiemmin on ollut voimassa. Muutoksen tuulet näen omassa äänestyskäyttäytymisessä: lähden siitä, että äänestyskopissa ei arvota äänestettävää. Se on päätetty usein jo kauan ennen kuin vaalikamppailu on edes alkanut! Olenkohan pudonnut kärryiltä?

:::::::::::::::::::

On hyvin vaikeaa sanoa, kuinka pitkälle hyvin toimivaa kansanvaltaista järjestelmää Suomessa on päästy, mutta todennäköisesti missään ei ole luotu sellaista järjestelmää, jossa ei olisi ”kansakunnan johtoryhmää”. Käytännössä se tarkoittaa, että demokraattiseen järjestelmään on istutettu päätöksentekoa ohjaava taho, jolle poliittinen ympäristö on luovuttanut oleellista valtaa. Tässä on tietenkin päätöksenteon suuri haaste: päätösvaltaa on annettu ”johtoryhmälle”, mutta sitä ei saa antaa liiaksi. Kontrollin on pelattava. Tämä on demokraattisen järjestelmän ikuinen valinkauha. Sotatilanteessa, kuten hyvin muistamme talvi- ja jatkosodan kokemuksien perustella päätäntävalta kapenee pienelle sotakabinetille. Tälle ei todennäköisesti voi mitään. Tärkeää kuitenkin on, että konfliktin tai kriisin väistyessä palataan normaaliparlamentarismiin.

Nyt tilanne on erilainen – meillä ei ole kansakunta hädässä , vaikka joku sellaista saattaa väittääkin. Meidän asiamme ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa. Myös demokratia toimii: on hallitus ja on oppositio. Ei se, että ollaan eri mieltä tarkoita sitä, että asioiden hoito on pielessä, sanoisin jopa, että päinvastoin. Oleellista on, että ollaan eri mieltä sivistyneesti. Voimasuhteet punnitaan eduskunnassa ja tarvittaessa hallitusta vaihdetaan vaalien kautta vaikka kesken kauden. Luulenpa kuitenkin, että saimme itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä tarpeeksemme tiheästi vaihtuvista hallituksista. Nehän kielivät epävakaudesta.

Voiko poliittisen päätöksenteon rinnastaa päätöksentekoon purjeveneessä, kuten Harkimo on halunnut nähdä. Tuskinpa. Purjeveneessä voidaan kyllä neuvotella, mutta kipparin on tehtävä lopullinen päätös ja tarvittaessa salamannopeasti. Jo miehistön valinnan yhteydessä on otettu huomioon, että tietty ajatuksenkulun yhtenevyys on varmistettu. Demokraattisessa järjestelmässä purjevenettä ohjaa kansalaisten valitsemat päättäjät, joiden joukosta erilaisin kriteerein valitaan hallitus. Demokraattinen järjestelmä tarkoittaa asioiden hieromista päätöksentekokuntoon – kärsivällisyyden täytyy riittää. Enemmistöpäätökset järjestelmässä tulee hyväksyä, vähemmistön täytyy osata alistua.

Meillä on pyritty pääsemään - ja hyvin on mielestäni onnistuttu - presidentin ja hallituksen hyvään työnjakoon. Näin on tapahtunut presidentti Koivistosta lähtien: on toimittu niin, että presidentti ei osallistu päivänpolitiikkaan. Hän on tässä mielessä reservissä. Tähän päämäärään ovat tähdänneet myös presidentin valtaoikeuksien kaventamiset.

Harkimon ristiretkeen kuuluu ideologisia päämääriä, vaikka hän itse ne todennäköisesti kiistääkin. Todellinen tavoite on markkinaliberalismin korostaminen, jossa kaikki ”turha” sääntely on poistettu. Päätöksentekojärjestelmää halutaan yksinkertaistaa. Mutta mitä yksinkertaisemmaksi se muodostuu, sitä autoritäärisemmäksi se muodostuu.

Populismiin kuuluu tänä päivänä poliitikkojen mollaaminen. Osan mielestä päätökset ovat aina vääriä. Vaihtoehtoa ei oikeasti esitetä. Nyt yritetään – jos olen oikein käsittänyt - herätellä kansakuntaa demokratiaunesta ”liikkeellä”. Liike voi toimia niiden puhetorvena, joiden mielestä koko politiikkahomma on pielessä. On kuitenkin aivan absurdia kuvitella, että kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan koeteltu poliittinen järjestelmä olisi vaihdettavissa toiseen poliittiselta peliltä rauhoitettuun järjestelmään. Siinä uudessakin politikoidaan aivan, kuten me tavalliset ihmiset luomme kombinaatiota päästäksemme henkilö- tai ryhmäkohtaisessa päätöksenteossa eteenpäin.

Mikael Jungner toimii jonkinlaisena epävirallisena ajatuspartnerina Harkimolle. Jungner ei oikeastaan koko aikana ole ollut demokraattisesti toimivan järjestelmän kohdalla. Hän on aina vieressä tai sivussa kertomassa, miten asiat pitäisi oivaltaa. Tällaisia toisinajattelevia individualisteja kuitenkin tarvitaan. Heillä on yhteiskunnassa oma herättelijän roolinsa, mutta epäilen, että päätöksenteossa he kohtaavat melkoisia haasteita.

Mitä kaikkea tästä yksinpuhelusta jää käteen? Kysymys on epämukavuuden tunteesta, jota moni kokee nykyisen demokraattisen järjestelmän ollessa voimassa. Se ei vain tunnu mitenkään vastaavan ihmisten eriytyneisiin haasteisiin. Edustuksellinen demokratia oli yhtenäiskulttuuriin sopiva järjestelmä, ja sellaista ei enää ole. Silti parempaakaan ei ole tarjolla.

Harkimot ja Jungnerit ovat valmiit ottamaan riskin ainakin ajatuksissaan miettiessään vaihtoehtoja nykyisille käytännöille. Epäilen, että kummallaan ei ole suurta ratkaisua, jolla demokratian nykyiset haasteet voitetaan. Hämmennystä saattaa kyllä aiheutua.